تبلیغات
سلام - جواب خودآزمایی زبان فارسی 3 (قسمت 3)
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

بدل

پ تکرار : به گلستان سعدی توجه کنید . به گلستان

تکرار

۴- در جمله ی زیر، متمم اسم را مشخص کنید.

افتخار به دوستی با دانایان افتخار واقعی است .

متمم نهاد متمم متمم

درس دهم

فعّالیّت ص ۷۵

یک بار دیگر در جملات درس دقّت کنید ، در تمام این جمله ها چه عامل مشترکی را می توان یافت ؟ صور خیال

خود آزمایی ص ۸۰

۱- در نوشته های زیر ، انواع صور خیال را نشان دهید.

امان ازهم نشین بد.آخر به آتش او خواهی سوخت . آتش: استعاره ازبدی/به آتش کسی سوختن:کنایه از ضرر دیدن از بدی کسی.

بغض آسمان ترکید و چنان گریست که سیل جاری شد . تشخیص

بابام می آید ، لباسش پر از بوی آفتاب است . بوی آفتاب : حسامیزی / آفتاب : استعاره .

اگر پلک ها شکفته شوند :‌ استعاره ی مکنیّه/ اگر گوش ها به شنیدن ایستند : تشخیص و استعاره ی مکیّنه .

همه چیز معلم انسان است :تشبیه / عبور ثانیه ها : تشخیص و استعاره ی مکنیه / بیداری شبانگاه ستارگان : تشخیص واستعاره ی مکنیه ومراعات/ خواب زمستانی درختان : تشخیص و استعاره ی مکنیه / و بیداری بهارانه ی بذرها : تشخیص و استعاره ی مکنیه / غروب و طلوع: تضاد/ مرگ و تولد :تضاد / هر صحنه و لحظه و پدیده معلمی است . تشبیه / که در کلاس بزرگ آفرینش ، تشبیه / با ما دانش آموزان سخن می گوید. /سخن گفتن صحنه و لحظه وپدیده : تشخیص و استعاره ی مکنیه

کلبه ی گلی آنان روی خاک خیس و نم کشیده ی کنار رودخانه ، قوز کرده بود و انگار پنجه های خود را به خاک فرو برده بود . در سرازیر آن جا خود را به زور روی تپه نگه می داشت. کلبه قوز کرده بود: استعاره ی مکنیه / پنجه های خود را در خاک فرو برده بود : استعاره ی مکنیه / در سرازیر نگه می داشت : تشخیص واستعاره ی مکنیه /شب چون شبحی ، در حیاط بادکی می وزید . مهتاب روی موج های کوچک حوض سر می خورد و هزار بار در لایه های سربرآورده ی آب تکثیـــــر می شد و باز سکوت آن یکی می شد و نمی شد.

شب چون شبح : تشبیه / مهتاب سر می خورد :تشخیص واستعاره ی مکنیه / لایه ها سر بر آورده ی آب : تشخیص و استعاره ی مکنیه/ مهتاب تکثیر می شد استعاره ی مکنیه / چنان می نشیند که گویی کوهی گران برجای نشسته است.نشستن به کوه ، تشبیه/کوهی نشسته است ، تشخیص و استعاره ی مکنیه

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا می خورد و می تراشد.

زخم ها : مجاز از درد وناراحتی / زخم مثل خوره : تشبیه

۲- مفهوم هریک از کنایه های زیر را بنویسید.

ابرو در هم کشیدن : اخم کردن ، ناراحت شدن ، عصبانی شدن

خط و نشان کشیدن برای کسی : تهدید کردن ،توطئه کردن

لب تر کردن : کوچک ترین اشاره ی لفظی ، اراده کردن

ضرب شست نشان دادن : قدرت نمایی ،اظهار وجود کردن

پنبه از گوش بیرون آوردن : تنبّه و آگاهی ، هشیار شدن

مو بر تن راست شدن : ترسیدن ، وحشت کردن

۳ ـ تکلیف دانش آموزی است .

۴ـ کلمات زیر را یک بار در معنی واقعی و یک بار در معنی مجازی آن به کار ببرید.

واژه در معنی اصلی در معنی مجازی

کاسه کاسه شکست . تمام کاسه را سر کشیدم

دست دست یکی از اعضای بدن انسان است . دست بالای دست بسیار است .

با دست (انگشت) سرم را خاراندم

کلّه چنگیـز از کلّه ی انسـان مناره ها ساخت کلّه اش کار می کند.

چشم او عینک به چشم دارد. چشمهایش را بست

دیشب چشمم روی هم نیامد (پلک)

دل یک کیلو دل و جگر خریدم . دل این کار را نداشت .

۵- یک بند نوشته ی طنزآمیز بنویسید و درآن از کنایه های زیر استفاده کنید .

پاسخ آزاد ، مانند : با اون که خیلی سر به هواست تا حالا دم به تله نداده . تازگی ها هم خودشو داخل آدما کرده و حرف تو دهن مردم گذاشته .

درس سیزدهم

خودآزمایی ص ۹۷

۱ـ در نوشته ی « رنگ های زندگی » نویسنده از کدام عناصر و عوامل هنری برای زیبایی نوشته ی خود استفاده کرده است؟

۱شروع و پایان مناسب ۶ فضا سازی ۱۱ مراعات نظیر در رنگ ها (سفید،آبی و … )

۲هم حسّی ( عاطفه و احساس ) ۷ ساده نویسی ۱۲ استفاده از جمله های کوتاه و اغلب خبری

۳عنوان زیبا و مناسب ۸ داشتن طرح مشخص ۱۳ استفاده از گفت و گو.

۴بهره گیری درست از واژگان ۹ داشتن صداقت و صمیمیت ۱۴ دوری از ریا و تصنّع

۵صور خیال : اشک هایم مثل باران (تشبیه) ۱۰ استفاده از طنز (امروز فهمیده ام ،کورتراز من هم در دنیا هست ) .

۲ـ یکی از عبارات زیر را به کمک صور خیال به صورت های مختلف بنویسید :

* رزمندگان اسلام در جبهه ها حماسه آفریدند.

الف) رزمندگان اسلام شیران عرصه پیکارند ( تشبیه )

ب) شیران عرصه ی پیکار فاتحانه بازگشتند. ( استعاره )

پ) رزمندگان فریاد سرخ پیروزی سردادند. ( حس آمیزی )

ت) رزمندگان اسلام در جنگ حق ، حق جنگ را ادا کردند. ( عکس )

۳ ـ جمله ی زیر را با توجه به کلمه های داخل کمانک ( پرانتز ) تغییر دهید.

*مهتاب چون حریر سپید روی برف بیابان ، نشسته بود. ( نرم و ملایم )

مهتاب نرم و ملایم چون حریر سپید روی برف بیابان نشسته بود.

یا : مهتاب چون حریر سپید روی برف بیابان ، نرم و ملایم نشسته بود.

* مهتاب چون حریر سپید روی برف بیابان دامن گسترده بود.

*آهوی مهتاب روی برف بیابان نشسته بود.

*عروس سپید پوش مهتاب آرام و با وقار بر حریر برف بیابان نشسته بود.

*حریر ماهتاب روی برف بیابان نشسته بود.

۴- ده واژه که در زبان فارسی امروز دو تلفظ دارند ، بنویسید.

ارجمند آموزگار مستمند آسمان سازمان رایگان پروردگار روزگار رستگار ـ کارگر ـ یادگار

ارجمند آموزگار مستمند آسمان سازمان رایگان پروردگار روزگار رستگار ـ کارگر ـ یادگار

درس چهاردهم

فعّالیّت ۱

در جاهای خالی ، واژه های مناسبی بنویسید که معنای فعل ها را تغییر دهند. سپس در باره ی معنای فعل ها گفت و گو کنید.

*پرنده به هوا پرید . ( پرواز کرد)

*رنگ از صورت خسرو پرید. ( ترسید)

*علی از دیوار پرید.( به پایین آمد . پایین پرید)

*ناگهان از خواب پرید. ( بیدار شد)

*لبه ی استکان پرید . ( شکست )

آیا می توانید نمونه های دیگری با تغییر معنا ذکر کنید؟

فعل برید گرفت فعل خورد

حسن طناب را برید. (جدا کرد ) خورشید گرفت(کسوف کرد) احمد با سر به دیوار خورد ( اصابت کرد ) خسرو از شهباز برید. ( قطع رابطه کرد) دلم گرفت ( غمگین شدم ) کتاب او خیلی به دردم خورد( مفید بود )

احمد دستش را برید.(زخم کرد ) پلیس دزد را گرفت ( دستگیر کرد ) هوشنگ غذا خورد ( تناول کرد )

خیاط پارچه را برید. ( جدا کرد ) صیاد آهو را گرفت ( صید کرد ) موتور به ماشین خورد ( تصادف کرد )

لوله گرفت( مسدود شد ) او تمام پولهایم را خورد ( تصاحب کرد )

طفل دستش را به دیوار گرفت (چسبانید ) او حق من خورد ( پایمال کرد )

آب همه جا را گرفت ( احاطه کرد )

فعالیت ۲ ص ۱۰۳

هریک از واژه های زیر مشمول کدام یک از وضعیت های چهارگانه هستند ؟

واژه معنای قدیم معنای جدید

کرسی تخت حکومت ، مرکز حکومت چهار پایه که آتش زیرآن می گذارند و لحاف روی آن قرار می دهند ، چهارپایه معمولی چهارپایه درس تخصصی یک استاد (کرسی استادی) ت تحول معنایی با حفظ یکی از معانی قدیم

دستور وزیر ، فرمان ، اجازه دستور زبان فارسی ، فرمان ، برنامه ت تحول معنایی با حفظ یکی از معانی قدیم

زین زین اسب ، ابزار جنگی زین اسب ، زین دوچرخه ت تحول معنایی باحفظ

معنی قدیم معنی جدید پذیرفته است

زین وبرگ وسایل ابزار جنگی ـــــــــــــــ الف متروک

برگ برگ درخت ، درفش، ساز ، دستگاه ، برگ درخت ، برگ کاغذ ، کباب برگ ت تحول معنایی با حفظ یکی از معانی قدیم

پاره پول ، رشوه ، مزد ، گرز آهنین شکافته و پاره شدن ، قطعه ب تحول معنایی

پارچه تکه ، قطعه ، هرچیز بافته شده قماش و منسوج ، هر چیز بافته شده ، قطعه ت تحول معنایی با حفظ معانی قدیم

ساده بی نقش و نگار ، ابله و نادان ، آسان بی نقش و نگار ، ابله ، آسان ، بسیط درمقابل مرکب ت تحول معنایی

مزخرف آراسته و زر اندود شده سخن بیهوده ب تحول معنایی

برگستوان پوششی که در قدیم بر اسب و فیل می انداختند و ـــــــــــــــ الف متروک

آچار انواع پرورده ها در آبلیمو و سرکه ، قلم حکاکی، زمین پست و وسیله ی فلزی برای باز کردن پیچ و مهره ب تحول معنایی

تیم کاروان ، سرای بزرگ ، تعهد ، غمخواری دسته ی ورزشی ب تحول معنایی

تبصره کلمه آچار دخیل ترکی و کلمه تیم دخیل انگلیسی است .

خود آزمایی ص ۱۰۶

۱ـ آخشیج : عنصر / آبزن : حوضچه / بابزن : سیخ کباب / مزگت : مسجد/ پرویزن : غربال

۲ـ چهار کلمه مثال بزنید که در گذشته وجود داشته اند و امروز نیز با تغییر در حوزه ی معنایی به کار می روند:

لغت قدیم جدید

شوخ چرک بذله گو

سیاست تنبیه سیاست

حوصله چینه صبر و تحمل

دبیر نویسنده معلم

سوگند گوگرد قسم

۳- واژه های زیر چه معنایی دارند و چگونه ساخته شده اند ؟

نزاجا : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ساف : سازمان آزادی بخش فلسطین

سمت : سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی ره : رحمه الله علیه و رضوان الله علیه

۴- چرا فعل های زیر ، ساده اند ؟

زیرا بن مضارع آن ها از یک تک واژه ساده تشکیل می شود.

آموختم : آموز / آویختی : آویز / افزود : افزای / آلودن : آلای / بخشید : بخش / پرداختن : پرداز / پیوست : پیوند / چسبید : چسب /

سپرد : الف ) سپار : سفارش کردن ب ) سپر : طی کردن / فروخت : فروش

۵ـ برای موصوف های زیر صفت های طنزآمیز و جدی بنویسید. مثال :

موصوف صفت

جدی طنز‌آمیز

قد بلند دراز

کلاس بزرگ گنده

خیابان وسیع ، ناهموار گًل وگشاد ، پرچاله چوله

امتحان آسان ، دشوار آبکی ، نفس گیر ، پدر در بیار

پا بزرگ ، کوچک فسقلی ، گنده ، دراز

۶- سه نمونه ی دیگر جز آن چه در بیاموزیم درس آمده است ، بنویسید که دو تلفظ متفاوت دارند و تلفظ رایج آن را مشخص کنید.

الف تجربه لذت مداد عطر نماد جهاد ( تلفظ الف رایج است )

ب تجربه لذت مداد عطر نماد جهاد

درس پانزدهم

خود آزمایی ص ۱۱۴

۱- واژه های زیر را بر اساس ترتیب اجزای سازنده ، تا مرحله تک واژه تجزیه کنید.

واژه مرحله ی نخست مرحله ی دوم مرحله ی سوم

ناتوانی ناتوان + ی نا + توان —–

بی حوصلگی بی حوصله + گی ( گ + ی ) بی + حوصله —–

یخجال سازی یخچال ساز + ی یخچال + ساز یخ + چال

گرفتاری گرفتار + ی گرفت + ار —–

نسنجیده ن + سنجیده سنجید + ه سنج + ید(تکواژ ماضی ساز )

هنرآموزی هنر آموز+ ی هنر + آموز —–

پروار بندان پروار بند + ان پروار + بند —–

دل بستگی دل بسته + گی دل + بسته بست + ه

دل دادگان دل داده+ گان دل + داده داد + ه

هم دردی هم درد+ ی هم + درد —–

هزارتومانی هزارتومان + ی هزار + تومان —–

دانش آموزان دانش آموز+ ان دانش + آموز دان + ش

بی مسئولیتی بی مسئولیت + ی بی + مسئولیت مسئول + یت

ستایشگری ستایش گر+ ی ستایش + گر ستای + -ِ ش

دانشگاه دانش + گاه دان + ش —–

۲- برخی از واژه های مشتق ، بیش از یک وند دارند : (نا هماهنگی ، نا شکیبایی) پنج کلمه بنویسید که بیش از یک وند داشته باشند و وندآخرآن ها «گی » باشد ، بی برنامگی ، وارستگی ، نقدینگی ، بی پردگی ، ناپیوستگی ، وا نهادگی ، بی پایگی ، بی حوصلگی ، هم خانوادگی ، بی مایگی، همپایگی و

پنج کلمه بنویسید که بیش از یک وند داشته باشند و وند آخر آن ها « ا » باشد،مثل:ناشنوا،نازیبا ، ناروا ، ناخوانا ، ناشکیبا ، نازیبا ، نابینا

۳- تکلیف دانش آموزی

با ۴- با مراجعه به فرهنگ لغت بنویسید کدام تلفّظ درست است؟

شکل ب صحیح است . ب غِرّه مشو ، متمِّمِ فعل ، مٌصاحَب خوب ، مصوِّت کوتاه ، مٌضافً اِلیه

درس شانزدهم

خود آزمایی ص ۱۲۴

۱- تکلیف دانش آموزی است .

۲- با کمک فعل های ساده ی زیر ، فعل پیشوندی بسازید. آن گاه تفاوت تعداد اجزای آن ها را دردو کاربرد نشان دهید.

داشتن : بازداشتن ، برداشتن ، واداشتن

داشت : من چند کتاب داشتم ( سه جزئی مفعولی )

بازداشت : او من را از این کار بازداشت ( منع کرد ) ( ۴ جزئی مفعولی متممی )

برداشت : او کتاب را برداشت . ( ۳جزئی مفعولی

 

گردآورنده محمد جدیدی سال سوم انسانی دبیرستان مولوی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 آذر 1396 05:43 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید که کدام وبلاگ شما از شما استفاده می کند؟
من می خواهم بلافاصله وبلاگ خود را شروع کنم، اما تصمیم دارم بین BlogEngine / Wordpress / B2evolution و دروپال تصمیم بگیرم.
من دلیلش این است که طرح شما به نظر متفاوت است
سپس بیشتر وبلاگ ها و من به دنبال چیزی منحصر به فرد هستم.
پ.ن: با عرض پوزش برای اینکه غیر از موضوع بود، اما مجبور بودم
پرسیدن!
شنبه 13 آبان 1396 06:36 ب.ظ
سلام! سوال سریع که کاملا موضوعی است
آیا می دانید چگونه سایت خود را به صورت دوستانه بسازید؟
در هنگام مرور از iphone4، وب سایت من عجیب است. من سعی می کنم یک تم یا افزونه پیدا کنم که ممکن است باشد
قادر به اصلاح این مشکل است. اگر شما هر گونه توصیه، لطفا
اشتراک گذاری. به سلامتی!
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:35 ب.ظ
چرا کاربران هنوز در روزنامه های روزنامه ها در این جهان تکنولوژیکی استفاده می کنند
همه چیز در وب ارائه شده است؟
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:52 ب.ظ
وبلاگ جالب تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
طراحی منحصر به فرد شما با چند مورد ساده، واقعا وبلاگ من را برجسته می کند.

لطفا به من بگو کدام آرایشگاه رفتی. کودوس
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:43 ب.ظ
من همیشه این صفحه پست وبلاگ را به همه مخاطبینم ایمیل کردم
چون اگر میخواهید آن را بخوانید، پس از آن نیز مخاطبینم خواهد بود.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:00 ب.ظ
Hi every one, here every person is sharing these
kinds of experience, thus it's pleasant
to read this blog, and I used to go to see this blog all the time.
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:17 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I will
return once again since I book marked it. Money
and freedom is the best way to change, may you be rich
and continue to guide others.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:43 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
اصل آیا واقعا نشستن خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی درون پاراگراف
شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای while.

من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات
و یک خواهد را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:17 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website?

Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام