تبلیغات
سلام

سلام
اولین حرف عکاس چیست لبخند بزن پس توهم بخند

درس هفدهم
درآمدی بر توصیف و تصویرگری  272- در بیت «ابر بهاری ز.... اسب بر انگیخته/ و ز سم اسب سیاه لؤلؤتر ریخته» منظور از «اسب سیاه» و «لؤلؤتر» به ترتیب، کدام است؟ (سراسری 75)

1) ابر- باران
2) ابر- رنگین کمان
3) باد- ابر
4) رعد- برق
   273- معنی کامل بیت «برگل تر عندلیب، گنج فریدون زده است / لشکر چین در بهار، خیمه به هامون زده است» کدام است؟ (سراسری 75)

1) بلبل بر شاخه پرطراوت گل می خواند و دشت و صحرا سبز است
2) دشت و صحرا پر از گل است و خیمه های سپاه ، سبز است
3) قمری بر روی شاخه گل نغمه خوانی می کند و سپاه بر دشت خیمه زده است
4) گل فراوان است و همه ی دشت را پر کرده است
   274- امیل زولا، پیرو مکتب ادبی « ناتورالیسم» اصلی ترین شرط نویسندگی را چه می داند؟ (سراسری 75)

1) تخیّل
2) واقعی
3) تخیلی واقعی
4) نمادین
   275- چه توصیفاتی بر «تشبیه و مقایسه» نهاده شده اند؟ (سراسری 77)

1) تخیلی
2) واقعی
3) تخیلی واقعی
4) نمادین
   276- مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه، نادرست است؟ (سراسری 77)

1) بر گل تر، عندلیب گنج فریدون زده است، نغمه سرایی بلبل بر شاخه ی باطراوت گل
2) کبک دری ساق پای، در قدح خون زده است، شکستگی پای کبک
3) گویی بط سفید، جامه به صابون زده است، سفید پرهای مرغابی
4) لشکر چین در بهار خیمه به هامون زده است، شکفتن گل های رنگارنگ بهاری در دشت
   277- کلمه های کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب تر است؟ (سراسری 77)
«وصف شاعرانه، حاصل ... شاعر است، توأم با...»

1) احساس لطیف، صور خیال
2) تلاش بی وقفه- اثرپذیری و تقلید
3) دقت و منطق- نقد و اصلاح
4) علم و دانش- تمرین و ممارست
   278- در بیت : «سد و سماطی کشید بر دو لب جویبار/ چون دو رده چتر سبز، در دو صف کارزار» معنی «سماط» چیست؟ (سراسری 77)

1) مشیر
2) چتر و نیزه
3) صف و رده
4) دیوار
   279- منظور از «چوک» در مصراع «چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته» کدام پرنده است؟ (سراسری 78)

1) زاغ
2) شباویز
3) عندلیب
4) قمری
   280- معنی «بیخته» چیست؟ (آزاد 78)

1) آویخته
2) صاف کرده
3) آمیخته
4) آراسته
   281- املای کدام کلمه غلط است؟ (سراسری 79)

1) سمات: دسته
2) شباح : سیاهی که از دور به نظر رسد
3)ارغند: خشمگین و قهرآلود
4) حصین، محکم
   282- در کدام گزینه « تشخیص(personification) هست؟ (سراسری 79)

1) ز می ز اردیبهشت گشته بهشت برین
2) گشت نگارین ... و پنهان در مرغزار
3) لاله سوی جویبار ... بیرون زده است
4) چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته
   283- «دیده از دیدار آفرینش فروبستن» کنایه از چیست؟ (سراسری 77)

1) کوری
2) مردن
3) بی توجهی به غفلت
4) بی اعتنایی به مادیات
   284- کدام دو مصراع از نظر تعداد متمم، همانند هستند؟

1) جوی شک بهتر به یک توده گل / دل مادر به کفش چون نارنگ
2) چون سپرخیز ران بر سرمرد سوار/ از سیم به سر یکی کله خود
3) از در درآمدی و من از خود به در شدم/ بباید زدن سنگ را بر سبوی
4) میفکن به فردا مر این داوری را / وین عمارت به سر نبرد کسی
   285- کدام گزینه، از بیت «گشت نگارین ... پنهان در مرغزار/ همچو عروسی غریق در بن دریای «چین» فهمیده می شود؟

1) غلبه ی رنگ و گل و سبزه بر رنگارنگی قرقاول
2) مشخص وممتاز بودن پرهای رنگارنگ قرقاول از گل و سبزه
3) زیبا شدن چمن زار به وسیله آواز دل انگیز مرغابی ها
4) غلبه ی رنگ سبز آسمان بر رنگ و جلوه ی دریای نیلگون

286- «بر گل تر عندلیب،گنج فریدون زده است/ لشکر چین در بهار، خیمه به هامون زده است، یعنی .... (سراسری 82)
1) بلبل بر شاخسار گل نغمه سرایی می کند و گل ها و سبزه ها در بهار در صحرا روییده است
2) بلبل به گنجینه ی گل های سرخ دست یافته است و مردم در بهار به دشت و صحرا می روند
3) بلبل بر لب جویبار که گل ها روییده است، نغمه می خواند و شکوفه های بهاری در اطراف چادرها روییده است
4) بلبل همچون گنجینه است که گل ها بدان دست یافته اند و مردم در بهار ، خیمه ها را در پای کوه برپا کرده اند.

287- دل پذیرترین توصیف و تصویرنگاری عناصر طبیعی در سروده های کدام شاعر دیده می شود؟ (آزاد 83)
1) هاتف
2) نظامی
3) سعدی
4) عنصری
 

درس هجدهم
دماوندیه  288- «ارغند» یعنی ... (سراسر 75)

1) افسون
2) آویزان
3) خشمگین
4) زهرآگین
   289- «اورند» به کدام معنی ، نیامده است؟ (سراسر 75)

1) سپاه و لشگر
2) حیله و فریب
3) شأن و شوکت
4) فر و شکوه
   290- «چند» در بیت «ای قسمت زمین بر آسمان شو/ بروی بنواز ضربتی چند» چیست؟ (سراسر 75)

1) قید پرسشی
2) قید مبهم
3) صفت مبهم
4) صفت پرسشی
   291- مفهوم بیت «بر ژرف دهانت، سخت بندی / بر بسته سپهر دیو پرفند» از قصیده دماوندیه ی «بهار» در کدام گزینه آمده است؟ (سراسر 75)

1) دیو مکار،قفلی محکم بر در آسمان زده بود
2) فلک غدار، زبان پرفریب تو را بسته بود
3) نظام خودکامگی، راه آسمان را سد کرده بود
4) نظام استبدادی ، آزادی بیان را سلب کرده بود
   292- معنی «فند» چیست؟(آزاد 76)

1) هنر
2) مکر
3) بند
4) رنگ
   293- کدام کلمه از نظر ساخت با بقیه فرق دارد؟( آزاد 76)

1) شیر افکن
2) پس افکند
3) شیراوژن
4) بادپیما
   294- با توجه به مفهوم بیت «برکن ز بن این بنا که باید/ بنای ظلم بر کند» فعل مصراع دوم کدام است؟(آزاد 77)

1) باید برکند
2) برکند
3) بنای ظلم برکند
4) ظلم برکند
   295- در شعر زیر قصیده دماوندیه، منظور ملک الشعرای بهار، از «کافور بر آن ضماد کردند» چیست؟ (سراسر 78)
تو قلب فسرده ی زمین / از درد دورم نموده یک چند
تا درد و ورم فرونشیند / کافور بر آن ضماد کردند

1) جاری شدن آب باران بر روی کوه
2) ریزش برف بر کوه
3 ) سایش و فرسایش کوه
4) گرد و غبار نشسته بر کوه
   296- معنی «ارغند» بگردای چو اژدهای گذره /بخروش چو شرزده شد ارغند» چیست؟ (سراسری 79)

1) تیزرو و پیچان
2) کهن سال و مجرب
3) خشمگین و قهرآلود
4) درشت هیکل و گرسنه
   297- «آوند» یعنی... (آزاد 79)

1) تعلق
2) طراوت
3) فریاد
4) آرامش
   298- منظور شاعر از «سوخته جان» در بیت «پنهان مکن آتش درون را / زین سوخته جا شنو یکی پند» کیست؟ (آزاد 79)

1) کوه دماوند
2) عاشق
3) خود او
4) مردم ستمدیده
   299- ملک الشعرای بهار در بیات زیر از قصیده دماوندیه، به جز بیت ... از مبارزه با استبداد و اختناق حاکم بر جامعه، سخن گفته است.(سراسری 80)

1) از آتش دل برون فرستم / برقی که بسوزد آن دهان بند
2) بگرای چو اژدهای گرزه / بخروش چو شرزه شیر ارغند
3) تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر چهر دل بند
4) من بند دهانت برگشایم / ور بگشایند بندم از بند
   300- املای کدام کلمه درست نیست؟ (آزاد 80)

1) صفه : ایوان
2) صفله : پست
3) صنادید: مردان بزرگ
4) منور: دلیر
   301- در کدام گزینه صنعت ادبی «استعاره » می یابید؟ (آزاد 80)

1) ای دشت زمین بر آسمان شو
2) بر کام دل به گردش ایام دل مبند
3) ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار
4) نباید خن گفت ناساخته

302- در تحلیل نهایی مفهوم دو بیت زیر که به شیوه نمادین خطاب به دماوند سروده شده است کدام است؟ (سراسری 81)
ای مادر سر سپید بشنو / این پند سیاه بخت فرزند
از سر بکش آن سپید خنجر / بنشین به یکی کبود آورند
1) به کوه دماوند می گوید که برفهایش را ذوب کند و دوباره آتش فشانی کند
2) به مادر پیر خودش توصیه می کند که فقر و درویشی را رها کند و به رفاه آسایش خود میندیشد
3) به ملت بزرگوار ایران می گوید که سلطه ی جهانی و امپراطوری قدیم خود را دوباره احیا کند
4) به مردم ایران توصیه می کند که سازش با استبداد را رها کنند و خود حکومت را بدست گیرند

303- مفهوم بیت زیر از قصیده ی دماوندیه بهار، در کدام عبارت آمده است؟ (سراسر82)
بر ژرف دهانت سخن بندی / بر بسته سپهر دیو پرفند
1) نظام، استبدادی فریاد آزادیخواهی را در گلوی تو خفه کرده است
2) وسوسه های شیطانی جلوی فعالیت و تلاش تو را گرفته است
3) تجارب گذشته به تو آموخته است که سکوت موجب عافیت است
4) این نظام خودکامه در برابر هرگونه آزادیخواهی، سکوت کرده است

304- در بیت «پنهان مکن آتش درون را / زین سوخته جان شنو یکی پند» مخاطب شاعر کیست؟ (آزاد 82)
1) کوه دماوند
2) مردم
3) سپهر
4) سوخته جان

305- معانی درست همه ی کلمات «آوند- اشاعه- نیبوع- پالیز» به ترتیب کدام است؟ (سراسری 83)
1) آویزان کردن- پراکنده- دریا- بوستان
2) موج- اشاره کردن- چاه- زراعت
3) آواز- منع کردن- کاریز- خزان
4) معلق- پراکندن- چشمه- کشتزار

306- معنی واژه های «مینو» و «اورند» با توجه به بیت «فرو رود ز مینو به جهان آورد آورد/ همراه گل سرخ خره و اروند» (سراسری 83)
1) جنت- نفحه
2) عدم - سبزه
3) آسمان- شکوفه
4) بهشت- شکوه

307- املای کدام واژه غلط است؟ ( آزاد 83)
1) قمری: خواننده
2) ارقند: خشمگین
3) مهجور: دورافتاده
4) غرامت: تاوان
 

    

درس نوزدهم - توصیف کویمات
درس بیستم - به بلبل  308- املای کدام کلمه با توجه به معنی مقابل آن، غلط است؟(سراسری 75)

1) مشرئه : جای ورود آب
2) تخطئه : نادرست شمردن
3) معوّل : قابل اعتماد
4) ضیعه: آب و زمین زراعتی
   309- مقصود شاعر از «پرنده شاعر» در عبارت «آن چه در کویر زیبا می روید. خیال است. این تنها درختی است که در کویر می بالد و گل می افشاند . گل هایی همچون قاصدک، آبی و سبز و کبود عسلی، خیال در کویر جولان دارد و سکوت هراس انگیز کویر، در پیدایش بال های این پرنده شاعر، سخن می گوید کدام است؟ (سراسری 75)

1) کویر
2) گل
3) قاصدک
4) خیال
   310- کدام عبارت کمترین غلط املایی را دارد؟ (آزاد 76)

1) طلب آن کن تا بدانی که این صفات بجایم و صباع را در تو برای چه آفریده اند؟
2) پرده داران حرم سطر و عفاف ملکوت، آن ها را با این شهاب های آتشین می زنند
3) فصلی در همان روز اتفاق .... افتاد و در حسن معاشرت و آداب مهاورت
4) در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترصلان را بلاقت بیفزاید
   311- در کدام گزینه، «حسامیزی» وجود دارد؟ (سراسری 77)

1) لطافت زیبای گل، زیر انگشت ها تشریح پژمرد
2) آسمان، هم نژاد کویر شد
3) آن عالم پرشگفتی و راز، سرایی سرد شد
4) آسمان، فریبی آبی رنگ شد
   312- با توجه به عبارت «آن شب، گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن، مرغان الماس پر، زیبا و خاموش ، تک تک از غیب سر می زنند ...» منظور از «دریای سبز» و «مرغان الماس پر» کدام است؟ (سراسری 77)

1) آسمان ، ستارگان
2) شهر ، چراغ ها
3) دشت ، گل ها
4) دریا، پرندگان
   313- درپاژه ی آن مسرعه ای است که به پنج نایژه، آب بسیار بیرون می آید که مردم برمی گیرند» یعنی: (سراسری 78)

1) مردم در کنار آبشخور چاهی کنده اند که آب آن از پنج لوله خواره گونه، بیرون می جهد.
2) مردم در کنار آبشخور پنج لوله ساخته اند که آب فراوان از آن ها به درون حوض سرازیر می شود
3) مردم آب مورد نیاز را از دریاچه ای که دارای پنج نواده پرآب است، بر می دادند
4) مردم از آب فراوانی که از پنج لوله ی دیواره ی حوض خارج می شود، استفاده می کنند
   314- در عبارت زیر، چه کسی عطر الهام را در فضای اسرار آمیز صحرای عربستان، استشمام کرده است؟
«این شهادت را یک نویسنده رومانی داده است که برای شناختن محمد(ص) و دیدن صحرایی که آواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه ی بلند آسمانش به گوش می رسد و حتی درختش ، غارش، کوهش ، هر صخره ی سنگین و سنگ ریزه اش آیات وحی را بر لب دارد. به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را در فضای اسرار آمیز آن استشمام کرده است». (سراسری 78)

1) حضرت محمد(ص)
2) جبرئیل
3) نویسنده رومانی
4) سنگ ریزه
   315- در جمله «نگاههای اسیرم را همچون پروانه های شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می کنم» به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه وجود دارد؟(سراسری 79)

1) پنج ، چهار
2) چهار، پنج
3) چهار ، سه
4) سه ، چهار
   316- در کدام عبارت غلط املایی وجود ندارد؟ (آزاد 79)

1) و در پاژه ی آن مشرعه ای ساخته است
2) در میان شهر مسجدی عظیم پاکیزه و نیکو آراسته و هصین
3) و در این سفر بسیار خرقه پوش او بودند
4) وار ذاق لشکر از آن باشد
   317- در کدام عبارت عنصر خیال بر تعقل و اندیشه ی علمی غلبه دارد؟ (سراسری 82)

1) چنین بود که هر سال یک کلاس بالاتر می رفتم و به کویر برمی گشتم، از آن همه زیبایی و نشئه های سرشار از شعر و خیال محروم تر می شدم.
2) در کویر، راه تنها به سوی آسمان ، کشور سبز آرزوها، چشمه ی مواج و زلال نوازش ها و امیدها و سرزمین های نجات.
3) دیدارها همه بر خاک بود و سخن ها همه از خاک، که آن عالم پرشگفتی و راز، سرایی سرود و بیروح شد بساخته ی چند عنصر.
4) امسال که به کویر رفتم، دیگر سر به آسمان نکردم و همه چشم در زمین که این جا می توان چند حلقه چاه در آ ن جا می شود چغندر کاری کرد.
   318- معنی «بر رود» در «مبلغی بر باروی شهر بررود» چیست؟ (آزاد 82)

1) سرریز شود
2) فرو رود
3) در رود
4) بگیرد
   319- در کدام عبارت ، آرایه ی «متناقض نما» مشهود است؟ (سراسری 83)

1) شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند، شب دیگری است
2) صدای سایش بالهایش تنها سخنی است که سکوت ابری کویر را نشان می دهد و آن را ساکت تر می نماید.
3) ماوراء الطبیعه را- که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان می خواند- در کویر به چشم می توان دید
4) خیال- این تنها پرنده ی نامرئی که آزاد و رها همه جا جولان دارد- سایه ی پروازش تنها سایه ای است که بر کویر می افتد
   320- باتوجه به معنی، املای کدام واژه درست است؟ (آزاد 83)

1) حسین: استوار
2) دحشت: حیرت
3) صخره: ریشخند
4) قریو: هیاهو
   321- معنای کدام واژه غلط است؟ (آزاد 83)

1) دهشت ،حیرت
2) رخام، سستی ، رخوت
3) ستردن ، پاک کردن
4) غدار: فریب کار

درس بیستم
به بلبل

322- همه ی آثار زیر، به جز ... از «لامارتین» است؟ (سراسری 75)
1) تخیلات شاعرانه
2) تفکرات نو
3) سه تفنگدار
4) سفر شرق

323- در تخیلات شاعرانه از کیست؟ (آزاد 77)
1) ولفگانگ گوته
2) دکتر عبدالحسین زرین کوب
3) دکتر علی شریعتی
4) آلفونس دولامارتین

324- در کدام دو اثر آلفونس، دو لامارتین فرانسوی، نشانه هایی از تأثیر سفر شرق او را می توان یافت؟ (سراسری 78)
1) سقوط یک فرشته
2) تخیلات شاعرانه
3) تفکرات نو
4) آهنگ های شاعرانه و مذهبی

325- «عواید» یعنی .... (آزاد 78)
1) نتایج
2) زیان ها
3) منافع
4) اموال

326- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ... حسامیزی وجود دارد.
1) آهنگ لطیف و پرجلال تو برای دنیای ناچیز ما خیلی زیاد است
2) این صدا، طنینی طبیعی و زمزمه ای سوزان و خدایی است
3) یک گوش واحد است که این هر دو صدا را می شنود
4) گوش من غرق شنیدن صدای شیرین تو شده است

327- واژه های کدام گزینه، به ترتیب، برای کامل کردن عبارت زیر، مناسب است؟ (سراسری 79)
«امیل زولا یکی از برجسته ترین چهره های مکتب ... ، «...» را به جای «...» اصلی ترین شرط نویسندگی می داند».

1) سمبولیسم- واقع بینی- تخیل
2) سمبولیسم- تخیل- واقع بینی
3) ناتورالیسم- تخیل- واقع گرایی
4) ناتورالیسم- واقع بینی - تخیل

328- نام مؤلفان کتابهای «تخیلات شاعرانه» اگمونت، رازها، ورتر» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (سراسری 81)
1) گوته ، لامارتین ، گوته ، لامارتین
2) لامارتین ، گوته ، لامارتین ، گوته
3) گوته ، گوته ، لامارتین، لامارتین
4) لامارتین، لامارتین، گوته ، گوته

329- عبارت «شاعر حساس فرانسوی است که تاریخچه ی زندگی او در دو کلمه ی «عشق مخور» می توان خلاصه کرد، خودش می گوید: «تا ر و پود وجود مرا از عشق به هم بافته اند و عشق زنجیر ....است که آسمان را با زمین پیوند می دهد، او بی تاب و بی قرار در پی درک رموز طبیعت و فهم اسرار خلقت است، کدام شاعر را معرفی می کند؟ (سراسری 81)
1) ولتر
2) لامارتین
3) دوفو
4) آلفوسن دوده
 

درس بیست و یکم
درآمدی بر حسب حال  330- مفهوم عبارت «بی خویشتن نشسته بود خواجه وار و پای بگرد کرده» وصف چگونه فردی است؟ (سراسری 78)

1) اندوهگین
2) بیمار
3) فروتن
4) مغرور
   331- مؤلف «پله پله تا ملاقات خدا» کیست؟ (آزاد 76)

1) دکتر غلامحسین یوسفی
2) دکتر عبدالحسین زرین کوب
3) اقبال لاهوری
4) عباس اقبال آشتیانی
   332- در عبارت «همه ی احوال عالم را در معرض تبدل تلقی می کرد و از هیچ حادثه سویی به شکوه در نمی آمد. او در طریق تبطل و انقطاع، خویشتن را از «خود» خالی کرده بود، چند غلط املایی وجود دارد؟ (سراسری 77)

1) توفیق یافت و به آمرزش نائل شد
2) خوار و خفیف شد و به خود آمد
3) را از میدان بدر برد و بر مسند او تکیه زد
4) علوم ظاهری را رها کن ، بصیرت و آگاهی کسب کن
   335- نویسنده کدام یک از زندگی نامه ها و شرح احوال بزرگان علم و ادب دکتر عبدالحسین زرین کوب نیست؟ (سراسری 77)

1) پله پله تا ملاقات خدا
2) پرگنجد در جستجوی ناکجا آباد
3) غزالی نامه
4) فرار از مدرسه
   336- کدام گزینه درباره کتاب«اسرار التوحید مقامات شیخ ابوسعید» نادرست است؟ (سراسری 77)

1) این کتاب درباره شیخ ابوسعید است و در سه باب فراهم آمده است
2) نواده ی ابوسعید به نام محمدبن منور، آن را تألیف کرده است
3) نمونه ای زیبا از شرح حال نویسی است
4) شیخ ابوسعید آن را برای ارشاد خلق و تهذیب اخلاق ایشان ، نوشته است
   337- کدام عبارت از نظر املایی بدن غلط است؟ (آزاد 77)

1) از زندگی به قدر ضرورت تمتع می برد
2) او در طریق تبطل و انقطاع،خویشتن را از «خود» خالی کرده بود
3) در زبان فارسی اهدی نتوانسته است مانند او حرف بزند
4) این صافی صحار اوست که سخن را می پالاید
   338- در کدام ترتیب غلط املایی وجود ندارد؟ (آزاد 77)

1) واقعات قرایب
2) سلابت شریعت
3) مخاطب معاند
4) حصار عبوص
   339- کدام پاسخ صحیح است؟ (آزاد 77)

1) مغازی ازواقدی
2) الغارات از قاضی ابرقو
3) قصص الانبیا از میرزا طاهر تنکابنی
4) اعیان الشیعه از ابوسحاق ثقفی
   340- مؤلف کتاب «الایام» کیست؟(آزاد 77)

1) دکتر عبدالحسین زرین کوب
2) دکتر طه حسین
3) سیدمحمد امین
4) میرزا طاهر تنکابنی
   341- «کم زنی» در جمله ی «هر گونه اهانت وایذار را با خونسردی کم زنی مقابله می کرد» چیست؟ (سراسری 78)

1) بدگمانی
2) بی توجهی
3) مهربانی
4) هوشیاری
   342- معنی «کم زنی» در جمله ی در هر گونه اهانت و .... را با خونسردی و کم زنی مقابله می کرد» چیست؟ (سراسری 77)

1) خوشرویی
2) بزرگواری
3) ریشخند
4) بی توجهی
   343- کدام گزینه از عبارت «اگر چه صحبت را بر خلوت ترجیح می داد، باز عزلت را از صحبت کسانی که در قید تعلقات باقی مانده بودند، بهتر می دید» دریافت نمی شود؟ (سراسری 78)

1) روی آوردن و میل به افت و خیز با همنوعان وارسته
2) ترجیح تنهایی به همراهی و همنشینی با دنیا دوستان
3) برتری نهادن انزوا و گوشه نشینی، از دوستی با فرزندانگان
4) اجتناب از معاشرت با دلبستگان حیات مادی
   344- مفهوم جمله ی «با تسلیم به طریقت ، پای ارواح از دام تعلق خاک می دهید» چیست؟ (سراسری 78)

1) اظهار عجز و ناتوانی، آدمی را از گرفتاری به دست زورمندان نجات می بخشید
2) روی آوردن به راه خداشناسی، روح انسانی را به از وابستگی جهان مادی آزاد می کرد
3) پذیرفتن مخاطرات سفر، به جسم و روح آدمی نشاط و اعتماد می بخشید
4) سر فرود آوردن به اهل سیر وسلوک ، آدمی را از علایق مادی و معنوی آزاد می کرد
   345- محتوای کدام کتاب «حسب حال» است؟ (آزاد78)

1) الایام
2) برید السعاده
3) عقل سرخ
4) سیر الملوک

346- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر، مناسب است؟
«سیره و مغازی، گزارش زندگی و جنگ های پیامبر اسلام (ص) است و از انواع مشهور آن می تان به ... اشاره کرد. (سراسری 79)

1) لباب الالباب محمد عوفی
2) با کاروان ... دکتر عبدالحسین زرین کوب
3) رجال ماقمانی
4) الغارات ابواسحاق ثقفی

347- معنی «خشک دستی» در عبارت «این تنگ عیشی برای او نوعی ریاضت نفسانی بوده ناشی از خمت و خشک دستی نبود» چیست؟
1) بخل
2) ریا
3) طمع
4) قناعت

348- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است؟ (سراسری 79)
1) از کوچه ی رندان
2) پله پله تا ملاقات خدا
3) فرار از مدرسه
4) یکی قطره باران

349- عبارت «به قول مردمان خطی به وی فرو نتوان کشید» معادل کدام اصطلاح امروزی است؟ (آزاد 79)
1) به گفته دیگران نمی شود او را از دور خارج کرد
2) با حرف مردم نمی شود به او برچسب زد
3) به قول مردم نمی شود اعتمادکرد
4) با فتوای مردم نمی شود او را نابود کرد


* باتوجه به متن زیر به سؤالهای شماره 350 و 351 پاسخ دهید. آورده اند که شیخ ما ابوسعید- قدس ال..روح العزیز. روزی در نیشابور روی اسب نشسته بود و جمع متصوفه در خدمت او. به بازار فرو می راند ، جمعی ... می آمدند، برهنه، هر یکی از ارپای چرمین پوشیده و یکی را برگردن گرفته می آوردند. چون پیش شیخ رسیدند شیخ پرسید که در این کیست؟ گفتند: «امیر ... است» شیخ او را گفت که «این امیری به چه یافتی؟ گفت: « ای شیخ به راست باختن و پاک باختن» شیخ نعره ای بزد و گفت: «راست باز و پاک باز و امیرباش».

350- شیوه تعلیم شیخ چگونه بوده است؟ (سراسری 80)
1) بهره گیری مثبت از هر سخن و عمل ناپسند
2) تشویق و تحریک گناهکاران برای رسیدن به اهدافشان
3) برخورد خشونت آمیز و فریاد کشیدن بر سرگناهکاران
4) نهی از منکر به روش مستقیم

351- کدام گزینه دریافت می شود؟ (سراسری 80)
1) پاسخ امیر ... به شیخ طنز آمیز و اهانت آمیز بود
2) صداقت و اخلاص، عامل اصلی ترقی و تعالی است
3) همراهان شیخ، جمعی از برنایان و مسکینان بودند
4) مخاطب شیخ، یکی از امیران و فرمانروایان محلی بوده است

352- با توجه به عبارت «گفت ، سهل است ، چغری و صلوه ای نیز بر روی آب می رود» معنی «چغره » چیست؟ (سراسری 80)
1) سنجاقک
2) قورباغه
3) ماهی
4) مار آبی

353- «یاران را از این که تکیه بر فتوح و نذور اهل خیر نمایند، تخدیرشان می نمود» یعنی ...
1) از مریدان می خواست که خلق الله را از ثروت اندوزی و اسراف ورزی ، دور کنند
2) دوستان خود را از دلبستگی به گرفتن هدایای نیکوکاران، برخورد می داشت
3) مردم را از دادن هدیه و .... به یاران خود باز می داشت.
4) دیگران را از وابستگی ها و مال اندوزی ها و کسب ثروت ، منع می کرد

354- در کدام گزینه، به ترتیب ، نام اثری از «ابواسحاق ثقفی» و «ابواسحاق نیشابوری» آمده است؟
1) الغارات- قصص العلما
2) الغارات- قصص الانبیاء
3) اعیان الشیعه ، سیرت رسول الله
3) سیره رسول الله- مغازی
 

    

ادامه درس بیست و یکم

* باتوجه به متن زیر به پرسشهای شماره 355 و 366 پاسخ دهید.
شیخ ما را گفتند« که فلان کس بر روی آب می رود» گفت: «سهل است صعوه ای نیز بر روی آب می رود» گفتند: در فلان کس در هوا می پرد. «گفت: ... و مگس نیز در هوا می پرد» گفتند: «فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می رود» شیخ گفت: شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود». این چنین چیزها را قیمت نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق، ستد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد».(سراسری 80)  355- شیخ چه چیزی را نکوهش می کند؟

1) بی اعتنایی به اقوال عامه
2) پرهیزد از اقدام به امور خارق العاده
3) پیروی از هوای نفس
4) انزوا و عزلت از خلق
   356- کدام گزینه از دیدگاه شیخ مهمتر است؟ (سراسری 80)

1) معاشرت و مصاحبت با دیگر بندگان خدا
2) تأمین معاش از طریق داد و ستد با دیگران
3) اقدام به تشکیل خانواده و حفظ حرمت جامعه
4) پرداختن به زندگی اجتماعی توأم با ذکر پیوسته ی معبود
   357- کدام گزینه ، از متن زیر دریافت نمی شود؟
«به بهترین فرد بنی اسرائیل گفته شد که بدترین بنی اسرائیل را پیدا کند «او را مهلت خواست و گرد عالم می گشت. مردی را دید که به فساد و ناشایستگی معروف بود، چنان که انگشت نمای گشته بود. خواست او را ببرد. ولی با خود گفت ، به قول مردمان خطی بروی فرو نتوان کشید ، پس این گمان در حق خویش برم، بهتر ، آن گاه و می آمد به موسی که بدرستی که آن مرد بهترین ایشان است». (سراسری 80)

1) تشخیص فسق و فساد ممکن نیست
2) تحت تأثیر شایعات نباید بود
3) حکم به ظاهر نباید کرد
4) در حق مردم باید حسن ظن داشت
   358- مؤلف کدام اثر میرزا طاهر تنکابنی است؟ (سراسری 80)

1) الغارات
2) قصص العلما
3) قصص الانبیاء
4) مغازی
   359- «بمان» در عبارت «بعد از این دانش فردی و ایمان ، بینش مندی را پیش گیر» با کدام حکمه قرابت معنایی دارد؟ (آزاد 80)

1) یگر
2) همانند باش
3) توجه کن
4) بگذار
   360- «به قول مردمان حظی به وی فرو نتوان کشید معادل کدام اصطلاح امروزی است؟ (آزاد 80)

1) برچسب زدن به کسی
2) سرکیسه کردن مردمان
3) مردم را به پشیزی نگرفتن
4) همه را سرو ته یک کرباس دانستن
   361- کاربرد حرف «را» در «شیخ ما را چشم بروی افتاد» مشابه کاربرد همین حرف است در عبارت ... (آزاد 80)

1) ما را در دوزخ (دوزخ) باید
2) خواجه، بوسهل را بسیار ملامت کرد
3) همیشه وی را از ما حاجت آن بود
4) سه خلیفت را خدمت کرد
   362- معنی دو عبارت «شیخ بوعبدالله شکست و با خویش رسید» چیست؟ (آزاد80)

1) شیخ بو عبدالله همه چیز را نابود کرد و به راه خود رفت
2) شیخ بوعبدالله را خفیف کرد و به مقصود رسید
3) شیخ بو عبدالله خوار شد و به خود آمد
4) شیخ بو عبدالله از حریف شکست خورد و شرمسار شد
   363- کدام اثر«شرح حال امام محمدغزالی» است؟ (آزاد 80)

1) شرح زندگانی من
2) صفیر سیمرغ
3) فرار از مدرسه
4) جست و جو تصوف
   364- در عبارت «از این که تکیه بر و نذور اهل خیر نمایند. تهذیرشان می نمود». کدام دو واژه از نظر املایی درست نوشته نشده است؟

1) فطوح، تهذیر
2) صفیر سیمرغ
3) فرار از مدرسه
4) جست و جو تصوف
   365- کدام گزینه یا متن « ... را دوست داشت تا آن جا که انسان را از منزلت عالی انسان فرو نیندازد و به دریوزگی و بیکارگی سوق ندهد، آن را مایه ی سبک باری و تعالی روح می یافت. درست است که مجرد ..... در نزد او موجب نیل به حق نمی شد باری چون با تسلیم به طریقت پای روح از دام تعلق خاک می رهید برای پروازش نمی ماند...» تناسب معنایی ندارد؟ (سراسری 81)

1) در این بازار اگر سودی است با دو روش خرسند است / خدایا منعم کردان به درویش و خرسندی
2) به پادشاهی عالم فرو نیارد سر / اگر ز سر قناعت خبر شود درویس
3) پرسش حافظ دل سوخته کن بهر خدا / نیست از شاه عجب گر بنوازد درویس
3) پرسش حافظ دل سوخته کن بهر خدا / نیست از شاه عجب گر نبود از درویش 4) دولت فقر خدایا به من ارزانی داد / کاین کرامت، سبب خست و تمکین من است
   366- مفهوم عبارت: «راست باز و پاک باز و امیر باش» کدام است؟(سراسری 81)

1) شرط رسیدن به فرمانروایی، راستگویی و بخشیدن مال فراوان است
2) شرط رسیدن به عالی ترین درجه توفیق در هر کاری دقت عمل و اخلاص و از خودگذشتگی کامل در آن کار است
3) بازی کردن درست توأم با راستگویی عامل اصلی وصول به مقام قهرمانی است
4) از ویژگی های راستین یک فرمانروا صراحت و صمیمت در اجرای احکام است
   367- در همه گزینه ها به جز گزینه ی ... نام یکی از آثار دکتر عبدالحسین زرین کوب ذکر شده است. (سراسری 81)

1) از مقامات تبتل تافنا / پله پله تا ملاقات خدا
2) با کاروان حله برفتم ز سیستان / با طلای تنیده ز دل بافته ز جان
3) در غم ما روزها بیگاه شد/ روزها با سوزها همراه شد
4) گربریزی بحر را در کوزه ای / چند گنجد قسمت یک روزه ای
   368- عبارت «واروی است از خداوند بر دل سالک که او از گذشته و اینده غافل می گرداند» و «توجه طالب است با تمام قوای روحانی خود به جاب حق برای حصول کمال برای خود یا دیگری»توضیح کدام اصطلاحات عرفا و صوفیه است؟ (سراسری 82)

1) همت- وقت
2) کرامت- فتوح
3) وقت- همت
4) فتوح- کرامت

369- با توجه به عبارت «مولانا به هر طفلی و بیوه ای که در راهش پیش می آ مد، کرنش و توضع می کرد و به دربار سلطان و درگاه اهل قدرت هرگز نمی رفت» کدام بیت بهتر و کامل تر می تواند ویژگیهای اخلاقی مولوی را بیان کند؟ (سراسری 82)
1) گر به صد نامه نویسم صفت مشتاقی / اشتیاقم به ملاقات تو صد چندان است
2) هر کس به میدان کوشش دراند / ولی گوش بخشش نه هر کس بزند
3) افتادگی جدا و گران مطلبی (= فزون خواهی) جداست / تا کهربا (= کاه ربا) توان شدن، آهن ربا مباش.
4) شنیده ام سخن خوش که پیرکنعان (= حضرت یعقوب) گفت / فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

370- مؤلف «ایمان الشیعه» کیست؟(سراسری 82)
1) علامه امینی
2) میرزا طاهر تنکابنی
3) سیدمحسن امین
4) محمدتقی مدرس رضوی

371- خلاصه ی حکایت زیر را «اسرارالتوحید» با همه ی بیت ها به جز بیت ... پیام مشترکی دارد.
«ناگاه زنی پاره ای از خاکستر از بام بینداخت. بعضی به جامه ی شیخ رسید. جمع و اظطراب آمدند و خواستند حرکتی بکنند. شیخ ما گفت: آرام گیرید، کسی که مستوجب آتش بود، به خاکستر باز و قناعت کنند، بسیار شکر واجب آید» (سراسری 82)

1) غم زیردستان بخور زینها بترس از زیردستی روزگار
2) ز مغرور دنیا ره دین مجوی خدا .... از خویشتن بین مجوی
3) طریقت جز این نیست درویش را که افکنده داود تن خویش را
4) بزرگان نکردند در خود نگاه خدا بین از خویشتن بین مخواه

372- معنی کدام واژه ی مشخص شده است؟ (آزاد 82)
1) عاقبت در قدم باد بهار آخر شد = سپری شدن
2) شیخ بوعبدالله شکست و با خوش رسید= به خود آمد
3) همی با سیاوش به گفتن نشاند= اشاره کرد
4) به بعده شد و با عمرو بن عثمان کلی افتاد = درگیر شد

373- معنی کدام واژه غلط است؟
1) مفاوضت، هم نشینی
2) فتیان، فتنه گران
3) نعت، صفت
4) کلیدت، تیرگی

374- در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟ (آزاد 82)
1) سهل است چغره ای و..... بر روی آب می رود
2) هر یکی از او پای چرمین پوشیده
3) به این که مرا خلق اختیار کردند که بهترین خلقی قره نتوان گشت
4) شیخ بوعبدالله پیر شد و توبه کرد

375- معنی «شیخ بوعبدالله شکست و با خوش رسید» چیست؟ (آزاد 82)
1) شیخ بوعبدالله بیمار شد و سلامت یافت
2) شیخ بوعبدالله خفیف و خوار شد و به خود آمد
3) شیخ بوعبدالله خشمگین شد و به حساب او رسید
4) شیخ بوعبدالله پیر شد و توبه کرد

376- معنای عبارت «افراط اقویا در تمتع حق سایر ناس را ضایع می کند» کدام است؟ (آزاد 82)
1) زورمندان حقوق مردمان ناتوان را ضایع می کنند
2) زیاده خواهی توانگران در بهره وری ، بهره ی دیگر مردمان را به تباهی می کشد
3) با تجاوز دولتمندان سایر مردم از حقوق خود محروم می شوند
4) محرومیت مردم از حقوق خود به زیاده خواهی زومداران انجامد

377- معنی عبارت «این سرای باز کنیم» چیست؟ (آزاد 82)
1) این در را بگشائیم
2) این در را خراب کنیم
3) این خانه را خراب کنیم
4) این سقف را برداریم

378- موضوع کتابهای «چهارمقاله- اسرار التوحید- سیاست نامه- نصاب الصبیان» به ترتیب کدام است؟ (سراسری 83)
1) عرفان- معرفت آفریدگار- حماسه- تعلیم موسیقی
2) کرامات اولیا- شرح مفاهیم عرفانی- بازرگانی- طب کودکان
3) تعلیم و تربیت- کرامات عارفان- سیرت پادشاهان- تعلیم لغت
4) شرح مفاهیم عرفانی- زندگی پیامبران- امثال و حکم- کودک یاری

379- عبارت «درگیری دایم در تنازع بقا را ، در سلوک راه کمال،انحراف از خط سیر روحانی و امری خلاف شأن انسانی تلقی می کرد. حتی به کسانی که با او .... می کردند، جز به ندرت و در احوالی بسیار محدود، همواره طریق سلم و درستی می سپرد». با مفهوم کدام بیت متناسب است؟ (سراسری 83)
1) چرب و نرمی با عدوناید که شدت به کار/ آهن سرد ست نتوانی به گوهر کوفتن
2) تلخ از آن منطق شیرین چو شکر نوش کنم / زان که دشنام که محبوب دهد عین دعاست
3) دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب / ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم
4) محتاج کس ندام و نداریم غم ز کس/ گر لطف می کند و گرم قهر فارغیم

380- «مقرر کرده بود هر روز نیم دینار به جهت اصحاب ...... به خانقاه یاران می دادند» یعنی : «مقرر کرده بود که .... (سراسری 83)
1) هر روز نیم دینار علاوه بر حقوق یاران به آن ها بدهند
2) روزانه نیم دینار به عنوا حقوق و مستمری یاران به خانقاه بدهند
3) به عنوان صدقه ، نیم سکه ی طلا به دوستان خانقاه بپردازند
4) برای دوستان وی به خانقاه وی به عنوان یارانه، نیم سکه طلا بپردازند.

381- مفهوم عبارت «راست باز و پاک باش و امیر باش» کدام است؟ (آزاد 83)
1) فرمانروایی ، در درستکاری و صداقت در دوستی است
2) امیری در استقامت و از خود گذشتگی است
3) فرماندهی حقیقت شناس و پاکدامن باشد
4) امیری مصمم و سخاوتمند و ایثارگر باشد

382- در کدام گزینه آرایه ی «کنایه» دیده می شود؟ (آزاد 83)
1) پدرم به زندگی درویشانه ای قناعت کرده بود
2) مولوی در همه احوال سبق کلام را می ستود
3) مولوی در مواردی معدود از کوره در می رفت
4) توکلی داشت که به او مقاومت، استحکام اراده می بخشید

383- منظور «این گمان در حق خویش برم بهتر» چیست؟
1) بهتر است که خود را بدترین بدانم
2) حق را برگمان خویش برتر بدانم بهتر است
3) بهتر است که خود را بهترین خلق بدانم
4) حق خود می دانم که گمانی بهتر داشته باشم

384- در عبارت «در دنیا همه ی دلتنگی ها از دل نهادگی بر این عالم است» معنای کتابی «دل نهادگی» چیست؟(آزاد 83)
1) بیزاری
2) دل آزردگی
3) دلبستگی
4) نارضایی
 

درس بیست و دوم
بارقه های شعر فارسی  385- با توجه به مفهوم بیت «می نویسم فاش اول و از قفا/ می نگارم نامه ی عشق و وفا» چه نوع قیدی را می توان معادل «از قضا» ذکر کرد؟(آزاد 76)

1) ترتیب
2) تکرار
3) تدریج
4) کیفیت
   386- بیت «به حرص ار شربتی خوردم مگر از من که بر کردم / بیابان بود تابستان و آب سرد و استسقا» چند جمله است؟(آزاد 77)

1) سه
2) چهار
3) هفت
4) پنج
   387- مؤلف «خمسه المتحرین» کیست؟ (آزاد 77)

1) عبدالرحمان جامی
2) امیر علیشیرنوایی
3) میرزا رضا کلهر
4) رشید الدین و طواط
   389- مقصود شاعر از مصراع«بیابان بود تابستان و آب سرد و استسقا» چیست؟ (آزاد 77)

1) بی اعتنایی
2) راحت طلبی
3) ناآشنایی
4) ناگریزی
   390- مفهوم بیت «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» در کدام گزینه ، کامل بیان شده است؟ (سراسری 78)

1) چون زمینه ها و انگیزه های گناه فراهم بود، از ارتکاب خطا گریزی نبود
2) چنانچه آب را گوارا نمی یافتم ، هرگز این خطا از من سر نمی زد
3) عطش حاصل از گرمای طاقت فرسا را به ارتکاب گناه برانگیخت
4) اگر از عقل و خرد بهره ای می داشتم، میلی به خطا کاری نبود
   391- در کدام گزینه غلط املایی هست؟ (سراسری 78)

1) او را چون روز شود بگیرند و نزدیک این مستحل برند
2) بعضی مشایخ او را مهجور کردند از جهت مذهب و دین
3) عم و ضجرتی سخت برمن دست یافت
4) هر غصب و فکر به منبع بی شاعبه ی ایمان وصل بود
   392- واژه ی قافیه ی هر یک از ابیات زیر، به جز بیت ... دارای آرایه ای جناس نیز هستند. (سراسری 78)

1) گفت شرح حسن لیلی میدهم / خاطر خود را تسلی می دهم
2) می نویسم نامش اول و از قضا / می نگارم نامه ی عشق و وفا
3) ناچشیده جرعه ای از جام او / عشق بازی می کنم با نام او
4) نیست جز نامی از او در دست من / زان بلندی یافت نام پست من
   393- عبارت زیر، معرف کدام ادیب و مشاعر است؟
مدتی «دشتی» تخلص کرد. به سعدالدین محمد کاشمری و بعد از او به ناصرالدین عبدالله ارادت داشت و با امیر علیشیر نوایی» معاصر بود و در سال 898 ه ق یافت و سلطان حسن بایقرا، مراسم تشییع و سوگواری را درباره او به کمال رعایت کرد».(سراسری 78)

1) امیر خسرو دهلوی
2) امیر علیشیر نوایی
3) نورالدین عبدالرحمان جامی
4) عبدالقادر بیدل دهلوی
   394- کدام کتاب از آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن نیست؟

1) آزادی مجسمه
2) با کاروان حله
3) در کشور شوراها
4) کارنامه ی سفر چین
   395- معنی «هر چه خواهی در سوادش رنج برد» چیست؟ (آزاد 78)

1) هر قدر در تفهیم آن بکوشی
2) هر قدر دریافت آن زحمت بکش
3) هر قدر در نوشتن آن رنج ببری
4) هر قدر در آموختن آن به دیگران رنج ببری
   396- « شبیه بودن سخن سعدی به همه و به هیچ کس شبیه نبودن» بیانگر کدام ویژه گی سعدی است؟ (آزاد 78)

1) هر قدر در تفهیم آن بکوشی
2) هر قدر در دریافت آن زحمت بکش
3) هر قدر در نوشتن آن رنج ببری
4) هر قدر در آموختن آن به دیگران رنج ببری
   397- «زد بانگ که کیست حاضر امروز/ کز عشق نبوده خاطر افرزو» (مسند الیه) کدام است؟ (آزاد 78)

1) دشوار و مصنوع بودن
2) سهل ممتنع بودن
3) موزون و مسجع بودن
4) موزونی و کوتاه عبارتها
   398- در بیت «هر چه خواهی در سوادش رنج برد / تیغ ... خواهدش حالی ستود» «ش» در مصراع اول و «حالی» در مصراع دوم به ترتیب چه نقشی دارند؟ (آزاد 78)

1) مضاف الیه ، قید
2) متمم ، بدل
3) مفعول ، قید
4) مضاف الیه ، تمیز
   399- در همه گزینه ها به جز گزینه ی ... آرایه ی تشخیص بکار رفته است؟

1) دید مجنون را یکی صحرا نورد/ در میان بادیه بنشسته فرد
2) سر و سماطی کشید بر دو لب جویبار/ چون دورده چتر سبز، در دو صف کارزار
3) حسمت به ازل نظر چو در کارم کرد/ بنمود جمال و عاشق زارم کرد
4) از آن مرد دانا دهان دوخته است/ که بیند که شمع از زبان سوخته است

400- کدام گزینه ، از سرودهای نورالدین عبدالرحمان جامی است؟ (سراسری 79)
1) اشعه اللمعات
2) بهارستان
3) نفحات الانس
4) هفت اورنگ

401- نویسنده «صفیر سیمرغ» کیست؟ (آزاد 79)
1) دکتر عبدالحسین زرین کوب
2) دکتر غلامحسین یوسفی
3) دکتر محمدعلی ندوشن
4) استاد جلال الدین همایی

402- در کدام کلمه، یکی از دو حرف نزدیک به هم حذف شده است؟ (آزاد 79)
1) همگان
2) شبگیر
3) یک سان
4) یگانه

403- عبارت «پژوهش های او در حوزه ی زبان فارسی و نقد و نظرهایی که در این زمینه ارائه کرده است. از بهترین نمونه های پژوهش فارسی محسوب می شود و کتاب «روزها» ی وی یکی از نمونه های برجسته ی حسب حال و زندگی نامه در زبان فارسی است».درباره چه کسی صدق می کند؟ (سراسری 80)
1) جلال آل احمد
2) عبدالرحیم تبذیری
3) محمدعلی اسلامی ندوشن
4) محمدعلی جمال زاده

404- عبارت «شاعر ادیب و عارف مشهور که پدرش از دشت (= حوالی اصفهان) به هرات مهاجرت کرد و وی در ... متولد شد. در آغاز کار ، دشتی تخلص می کرد و در هرات و سمرقند علوم رسمی را تحصیل کرد و با فرقه های نقشبندیه آشنا شد و خود نیز از بزرگان این فرقه شد» چه کسی را معرفی می کند؟ (سراسری 80)
1) جامی
2) سنایی
3) عطار
4) نظامی

405- کدام بیت بیانگر مناسب ترین توجیه مجنون است برای نوشتن نام لیلی بر ریگ؟ (آزاد 80)
1) می نویسم نامش اول و از قفا/ می نگارم نامه ی عشق و وفا
2) گفت شرح حسن لیل میدهم / خاطر خود را تسلی می دهم
3) ناچشیده جرعه ای از جام او /عشق بازی می کنم با نام او
4) نیست جز نامی از او در دست من / زان بلندی یافت قدر پست من

406- کدام اثر جامی به نثر است؟ (آزاد80)
1) نفحات الانس
2) هفت اورنگ
3) فاتحه الشباب
4) خاتمه الحیاه

407- در بیت «زد بانگ که کیست حاضر امروز / کز عشق نبوده خاطر امروز؟» فعل مصراع دوم از چه نوع است؟ (آزاد 80)
1) ماضی نقلی
2) ماضی بعید
3) ماضی مستمر
4) ماضی ساده

408- نام سراینده «خردنامه اسکندری» و «نویسنده لوایح و لوامع» در کدام گزینه درست آمده است؟ (سراسری 81)
1) نظامی گنجوی- فریدالدین عطار
2) فخرالدین هراتی- فخرالدین عراقی
3) عبدالرحمان جامی- محمدبن منور
4) عبدالرحمان جامی- عبدالرحمان جامی

409- پیام اصلی سعدی در داستان «سگی پای صحرا نشینی گزید» در کدام گزینه آمده است؟ (سراسری 81)
1) سختگیری و مقابله به مثل در برابر رفتارهای غیرانسانی
2) ترس و هراس و اجتناب از هرگونه اعتراض
3) تسلیم و سازش با دشمن نیرومند
4) اجتناب از روش و رفتارهای دور از شأن انسان

410 - «هر چه خواهی در سوادش رنج برد/ تیغ مرمر خواهدش حالی سترد» یعنی ... (سراسری 81)
1) آن چه را که به زحمت بنویس، تندباد آن را محو خواهد کرد
2) گردباد همه ی اطراف و حومه ی شهر را به ویرانه بدل خواهد کرد
3) وقتی که شمشیرها آخته شوند تو قدرت مقابله با ایشان را نخواهی داشت
4) هر دانشی که بیندوزی در برابر قدرت نیرنگ ا و تاب نخواهد آورد

411- «ستردن» یعنی ، ... (آزاد 82)
1) پای مال کردن
2) عقیم کردن
3) پاک کردن
4) فراموش کردن

412- کتاب «آزادی مجسمه» اثر کیست؟ (آزاد 82)
1) عبدالحسین زرین کوب
2) غلامحسین مصاحب
3) سعید نفیس
4) محمدعلی اسلامی ندوشن

413- در کدام ترکیب آرایه ی تضاد وجود دارد؟ (آزاد 82)
1) سایه گیسوی نگار
2) این چرخ کبود کج مدار
3) این شیخ همیشه شاب
4) فراموش کردن

414- کدام گزینه آراسته به آرایه ی «متناقض نما» است؟ (آزاد 83)
1) سعدی هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم یک پرستار
2) این شیخ همیشه شاب پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی است
3) روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
4) هنر خوار شد جادویی ارجمند

415- «آزادی مجسمه» از کدام نویسنده ی معاصر است؟ (آزاد 83)
1) غلامحسین مصاحب
2) محمدعلی اسلامی ندوشن
3) رسول پرویزی
4) جلال آل احمد
 


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نظر سنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟

ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :