تبلیغات
سلام

سلام
اولین حرف عکاس چیست لبخند بزن پس توهم بخند

درس بیست و سوم - میرزا رضا کلهر
درس بیست و چهارم - درآمدی بر ادبیات داستانی  416- او جزء نخستین فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی بود که در همان مدرسه با علی اکبر دهخدا آشنا شد. برخی از آثار او عبارت است از : ترجمه ی انقلاب کبیر فرانسه، ابطال الباطل و محاکمه ی انسان و حیوان.(سراسری 79)

1) دکتر عبدالحسین زرین کوب
2) صادق هدایت
3) عبدالله مستوفی
4) میرزا رضا کلهر
   417- کلمه های کدام گزینه« نام آوا» هستند؟ (آزاد 79)

1) آه، وای
2) هان، هش
3) خرت خرت، شرشر
4) فکر، احسنت
   418- در کدام گزینه «نام آوا» بکار رفته است؟ (سراسری 80)

1) یکی از طالب علمان ناهموار با لحن لاغ و طنز از وی مطلبی پرسیده بود
2) این مشق را به مناسبت صدای قلم بر روی کاغذ، خرت خرت مرسوم کرده بود
3) اسب ها به پای ما در حرکت اند و پاهایشان بر روی سنگها ایجاد صدا می کند
4) معتقد بود که فاق زیاد قلم را شل می کند
   419- «بامزه نوشتن» تعبیری است مبتنی بر : (آزاد 80)

1) واج آوایی
2) حس آمیزی
3) استعاره
4) تضمین
   420- در عبارت «یک قلم، کلمه را تمام می کرد» چه آرایه ای بکار رفته است؟ (آزاد 80)

1) کنایه
2) حس آمیزی
3) استعاره
4) تشبیه
   421- آرایه ی بکار رفته «بامزه نوشتن » برابر است با آرایه ای که در ... رعایت شده است: (آزاد 82)

1) صدای گرم
2) صدای مهیب
3) در لاتی کارشاهان می کرد
4) ریخت مضحک
   422- معنای کدام واژه درست است؟ (آزاد 83)

1) اعصار: فشردن
2) استنکاف : سرباز زدن
3) پای مردی : استقامت
4) بی روزی : تاریک دلی
 درس بیست و چهارم
درآمدی بر ادبیات داستانی

423- «بها و نعم» چه نوع ترکیبی است؟ (آزاد76)

1) وضعی
2) اضافی
3) عطفی
4) مقلوب
   424- مطلب کدام گزینه اصطلاحاً به معنی «پذیرفتم» است؟ (آزاد 76)

1) بها و نعم
2) الله الله
3) سلمنا
4) بسم الله
   425- موضوع کدام دو کتاب یکی است؟ (آزاد 76)

1) اسرار التوحید- گلشن راز
2) تذکرة الاولیاء- نفحات الانس
3) کیمیای سعادت- المنقذ من الضلال
4) دلایل النبوه- قابوس نامه
   426- «سیاف» یعنی ... (سراسری 77)

1) جلاد
2) گرما
3) وراق
4) پنج
   427- در عبارت «افشین برخاست شکسته به دست و پای مرده برفت» چند قید وجود دارد؟ (آزاد 77)

1) سه
2) چهار
3) دو
4) پنج
   428- در عبارت افشین برخاست شکسته و به دست و به دست و پای مرده برفت» چند قید دارد؟ (سراسری 77)

1) یک
2) دو
3) سه
4) چهار
   429- املای کدام کلمه با توجه به معنی مقابل درست است؟ (آزاد 77)

1) اواید : درآمد
2) غبض: دربند کردن
3) قریو: هیاهو
4) سیاف: شمشیرزن

430- در کدام گزینه قید وجود ندارد؟
1) این احمد مردی بود که با قاضی قضاتی که داشت از وزیران روزگار محتشم تر بود
2) تو را مقرر است که از دیرباز امیرالمؤمنین به نشاط مشغول است
3) هرچند حیلت کردم خوابم نیامد غم و ضجرتی سخت بزرگ بر من دست یافت
4) برنشستم و براندم و البته ندانستم که کجا می روم

431- کدام ترکیب اضافی است؟ (آزاد 77)
1) سوگندان مغلظ
2) ضجرتی سخت بزرگ
3) خادم خاص
4) فرود صفه

432- حرفهای اضافه در عبارت : «از بهر این آزاد مرد بود کف را خطری بکنم» کدام است؟ (آزاد 77)
1) از بهر او
2) از، را
3) از، را
4) بهر، را

433- «بودلف بنده ی بنده ی خداوندی است و سوار عرب است و مقرر است که وی در ولایت جبال چه کرد و چند اثر نمود و جانی در خطرنهاد تا قرار گرفت». یعنی بودلف ... (سراسری 77)
1) از چاکران خلیفه و نجیب زادگان عرب است و آثار با ارزش تألیف و تدوین کرده است
2) مؤمن و تازی تبار است و عده زیادی از اهالی نواحی کوهستانی را نابود کرد
3) مؤمن خلیفه و دلیر است و جانبازیها و کارهای نمایان او برای آرام کردم غرب و مرکز ایران، معلوم است.
4) مؤمن و خا شناس بود و جان خود را در راه خدا ایثار کرد و به شهادت رسید

434- معنی «من به خشم بازگشتم و اسب درنگ افکندم» چیست؟ (آزاد 77)
1) من منصرف شدم و اسب را رها کردم
2) من خشمگین بازگشتم و اسب را به آخور بردم
3) مؤمن خلیفه و دلیر است و جانبازیها و کارهای نمایان او برای آرام کردم غرب و مرکز ایران، معلوم است
4) مؤمن و خداشناس بود و جان خود را در راه خدا ایثار کرد و به شهادت رسید

435- کدام کتاب قصد است که «جنبه های واقعی و تاریخی و اخلاقی آن به هم آمیخته است؟»(آزاد 77)
1) عقل سرخ
2) آواز پرجبرئیل
3) مقامات حمیدی
4) تذکرة الاولیاء

436- ادبیات داستانی جدید از چه زمانی در ایران آغاز شد؟ (آزاد 77)
1) اوایل مشروطیت
2) دوره صفویه
3) آغاز دوره قاجاریه
4) دوره زندیه

437- در زمان و ادب فارسی قصدهای تمثیلی کدام اثر را می توان با فایل (Fable) در ادبیات خارجی برابر دانست؟ (سراسری 78)
1) سیرالملوک
2) کلیله و دمنه
3) تاریخ بیهقی
4) تذکرة الاولیاء

438- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ (سراسری 78)
1) به خواهش و توزیع وزرای پیش این کار باز شوی و بگویی که قاسم عجلی را مکش و تعرض مکن
2) درزی اهل صلاح و شرع و سنت بود اما بعضی مشایخ او را مهجور کردند
3) پس مرقع پوشید و عزم جزم کرد چون به مکه رسید به سحرش منسوب کردند
4) او را تصانیف بسیار است به الفاظی شکل و صحبتی و فصاحتی و بلاغتی

439- با توجه به عبارت «آواز دادم به خدمتکاران تا شمع برافروختند و به گرمابه رفتم و دست و روی شستم و قرار نبود » مفهوم جمله ی پایانی چیست؟ (سراسری 78)
1) پیش از آن ، سابقه نداشت
2) در حالی که آرام و قرار نداشتم
3) در حالیکه ضرورت هم نداشت
4) ولی آمادگی قبلی نداشتم

440- در کدام عبارت حرف «را» فک اضافه است؟ (آزاد 78)
1) آواز دادم غلامی را
2) همیشه وی را از اما حاجت آن بود
3) خلیفه گفت دست تو را
4) دیری است که تو را چشم می داشتم
 

ادامه درس بیست و چهارم  441- در کدام عبارت غلط املایی می یابید؟ (آزاد 78)

1) او برخاست و برفت. معتصم گفت چون روا داشتی پیغام ناداده گذاردن
2) حجاب وی ندانستند که مرا به عذری باز باید گردانند که افشین را سخت ناخوش و هول آید
3) نیم شب بیدار شدم و هر چند حیلت کردم خوابم نیامد و غم ضجرتی بزرگ بر من دست یافت
4) چون میان سرای پرسیدم یافتم وی را بر گوشه صدر نشسته و قطعی پیش روی فرود صفه باز کشیده
   442- گفت: اگر قصد ، دیدار دیگر کس است باری وقت برنشستن نیست. خاموش شدم که دانستم راست می گوید اما قرار نمی یافتم» یعنی ، گفت: (سراسری 79)

1) اگر میل ملاقات شخص دیگری را داری به هر حال اکنون زمان مناسبی برای سوار شدن نیست حرفی نزدم زیرا فهمیدم حق با اوست اما آرام نمی گرفتم.
2) اگر در هر صورت بخواهی دیگری را ملاقات کنی، فرصتی برای سوار کاری نیست، ناراحت شدم ولی در برابر سخن بر حق او جوابی نداشتم
3) چنان چه برای یک بار هم با دیگری خصومت بورزی، ساکت نخواهم نشست ، سکوت کردم و فهمیدم حق دارد اما آرامش نداشتم
4) چنان چه هدف شما دیدن فرد دیگری باشد، این بار نباید سواره بروی، شرمنده شدم زیرا درست می گفت اما جایی برای نشستن پیدا نکردم
   443- هر چند حیلت کردم خوابم نیامد و غم ضجرتی سخت بزرگ بر من دست یافت که آن را هیچ سبب ندانستم:یعنی ... (سراسری 79)

1) هر کاری کردم خوابم نبرد و اندوه و ملالی خیلی زیاد بر من چیره شد که اصلاً دلیل آن را نفهمیدم
2) هر قدر برای بی خوابیم، دلیل جستم نیافتم و از ناتوانی خود، بسیار اندوهگین شدم که چرا بی جهت او را رنجاندم
3) بس که فریب کاری کرده بودم نتوانستم بخوابم و از این کار بسیار پشیمانی بر من غلبه کرد اما چاره ی آن را پیدا نکردم
4) هر چه کوشیدم نتوانستم او را ببینم و از این کار بسیار افسرده شدم و برای بیدار ماندنم نیز چاره ای نیافتم
   444- ار به گرمابه رفتم و دست و روی شستم و قرار نبود تا در وقت بیاورم و جامه در پوشیدم» یعنی: (سراسری 79)

1) به گرمابه رفتم و دست و صورتم را شستم در حالی که آرام نداشتم و فوراً آمدم و لباس بر تن کردم
2) به حمام رفتم و قرار ملاقات نداشتم که زود بیرون بیایم و لباس بر تن کنم
3) به گرمابه رفتم و دست و صورت را که شستم دیدم که نمی توانم سروقت بیرون بیایم و لباسم را بپوشم
4) قصد استحمام نداشتم از دست و صورتم را شستم و آهسته بازگشتم و لباسم را به تن کردم
   445- «آواز دادم غلامی را که به من نزدیک او بودمی به هر وقت، نام او سلامه ، گفتم: بگوی تا اسب زین کنند.» یعنی ... (سراسری 79)

1) به نوکر مقرب خود، خشمگینانه گفتم تا سلامه را بگوید که همیشه برای سفر من، اسبی را زین کرده باشد.
2) غلامی به نام سلامه را که همیشه به من نزدیک می بود، صدا زدم گفتم: بگو که اسبی آماده کنند
3) غلام خود را صدا کردم که هر لحظه اراده کردم به سلامه بگو تا برایم اسبی را مهیا کند
4) فریاد برآوردم که ای سلامه، خادم مخصوص را خبر کن تا به غلامم بگوید، اسبی برای من تهیه کند
   446- معنی کنایی «دم بر من چیزه شد» چیست؟ (آزاد 79)

1) نزدیک بود خفه شوم
2) خشم همه وجودم را فرا گرفت
3) آن لحظه همه چیز را فراموش کردم
4) نفس نفس می زدم
   447- «سهروردی» مؤلف کدام اثر است؟ (سراسری 80)

1) آداب الحرب و الشجاعه
2) عقل سرخ
3) سیرالملوک
4) داستانهای امثال
   448- مؤلف «جامع التمثیل» کیست؟

1) امیرقلی امین
2) حبله رودی
3) سهروردی
4) مبارک شاه
   449 - «گفتم : یا امیرالمؤمنین ، من سخت پگاه آمده ام و بدگمان بودم از بازیافتن و نایافتن» یعنی گفتم: یا امیرالمؤمنین ... (سراسری 80)

1) به زحمت توانستم که این موقع بیایم و تردید داشتم که شما تشریف داشته باشید
2) صبح، خیلی زود آمده ام و مردد بودم که رخصت دیدار خواهم یافت یا نخواهم یافت
3) سعی کردم که زودتر از این بیایم و فکر می کردم شاید اجازه ورود ندهی
4) هر چه کوشیدم، زودتر از این موقع نتوانستم خدمت برسم و شک داشتم که در این لحظه بتوانم شما را ملاقات کنم.
   451- باتوجه به عبارت: گفتم الله الله یا امیرالمؤمنین که این خونی است ناحق و ایزد.... نپسند و آیات و اخبار خواندن گرفتم» راوی داستان در چه زمینه ای به آیات و اخبار استشهاد می کرده است؟ (سراسری 80)

1) اثبات مسلمان خویش
2) مشغول کردن خلیفه
3) یافتن آرامش خاطر
4) مذمت کشیدن دیگران
   451- «طیلسان» در عبارت: من اسب تاختن گرفتم ، چنان که ندانستم که در زمینم یا آسمان، طیلسان از من جدا شده و من آگاه نه» به کدام معنی کدام است؟ (سراسری 80)

1) دستار و سربند
2) کلاه خود
3) نوعی ردا ویژه قضات و خطبا
3) نوعی زره ویژه جنگجویان و پهلوانان
   452- «ضجرت» یعنی ... (آزاد 82)

1) ازار
2) پریشان
3) ناله
4) اندوه
   453- معنی کنایی «نفس بر من مسلط شد» چیست؟

1) نفس نفس می زدم
2) نفسم گرفته بود
3) داشتم خفه می شدم
4) بیمار شده بودم
   454- «ناپدید» معنی کدام کلمه است؟ (آزاد 80)

1) زایل
2) ذایل
3) ضایل
4) ظایل

455- عبارت «افشین برخاست شکسته و به دست و پای مرده و برفت» چند جلمه است؟ (آزاد80)
1) یک
2) دو
3) سه
4) چهارشنبه

456- کدام دو مفهوم بیانگر یک معنی هستند؟ (آزاد 80)
1) در ساعت، در وقت
2) سهل ، سهو
3) لندیدن ، انباشتن
4) هوس پختن ، باز کردن

457- داستانهای کتاب «قابوس نامه» در چه زمینه ای است؟ (آزاد 80)
1) حوادث تاریخی
2) تعلیم و تربیت
3) تاریخ اجتماعی
4) آیین فرمانروایی

458- در عبارت «همیشه وی را از ما حاجت آن بود که ...» «را» چه کاربردی دارد؟ (آزاد 80)
1) حرف اضافه
2) پس افکند
3) افسرده
4) خسته

460- معنی «ده» در «سیاف منتظر آن که بگوید ده» چیست؟ (آزاد 80)
1) ببخش
2) بردار
3) بریز
4) بزن

461- باتوجه به متن «معتصم بن احمد بن ابی رؤاد » گفت: «یا اباعبدالله ، چون روا داشتی پیغام ناداده گذاردن؟ گفتم: «یا امیرالمؤمنین خون مسلمانی ریختن نپسندیدم» بخندید و گفت: «به خدای سوگند خورم که افشین جان از من نبرد که وی مسلمان نیست. معتصم حاجبی را گفت: «به خانه ی افشین و با مرکب خاص ما و بودلف قاسم عیسی عجلی را بر نشان و به سرای بوعبدالله، برعزیزاً و مکرما» کدام گزینه نادرست است؟ (سراسری 81)
1) معتصم می خوات به دست بو عبدالله ، خون بودلف ریخته شود اما ناکام ماند
2) قرار شد که حاجب بودلف را به خانه احمدبن ابی داود ببرد
3) امیرالمؤمنین قسم یاد کرد که در آینده افشین را نابود سازد
4) احمدبن ابی داود خودسرانه، پیغامی را از زبان امیرالمؤمنین باز گفته بود

462- کدام شخصیت معاصر با تکیه بر فرهنگ عامه و زبانی روان، ساده و طنز آلود، قالب داستان را برای جمع آوری و حفظ امثال و حکم عامه بکار گرفته است؟
1) جلال آل احمد
2) صادق هدایت
3) عبدالحسین زرین کوب
4) محمدعلی جمالزاده

463- کدام گزینه از متن زیر دریافت می شود؟ (سراسری 81)
احمدبن ابی دواد گوید: چون به دهلیز سرای افشین رسیدم حجاب و مرتبه داران وی به حمله پیش من دویدند و بر عادت گذشته و ندانستند که مرا به عذری باز باید گردانید که افشین را سخت ناخوش و هول آید در چنان وقت آمدن سخن نزدیک وی و مرا به سرای فرود آوردند و پرده برداشتند و من قوم خود را مثال دادم تا به دهلیز بنشینند»
1) دربانان به قصد دستگیری احمدبن ابی داود به سوی او حمله ور شدند.
2) احمدبن ابی داود به همسر خود اجازه داد در پشت پرده قرار گیرد.
3) نگهبانان احمدبن ابی داود را گرفتار ساختند و به تالار امیر آوردند
4) افشین از حضور بی موقع احمدبن ابی داود در آن حال ناراضی و خشمگین می شد

464- کدام کتاب، در ردیف قصدهایی است که جنبه های واقعی و تاریخی و اخلاقی آن ها به هم آمیخته است و بیشتر از نظر نثر و شیوه ی نویسندگی به آن ها توجه می شود؟ (سراسری 82)
1) گلستان
2) تذکره الاولیاء
3) آوازپرجبرئیل
4) آداب المرب و الشجاعه

465- معنای کدام لغت درست است؟ (آزاد 82)
1) مثال دادن ، تشبیه کردن
2) کم وزنی ، سبکی
3) قهر، پشت کردن
4) قبض، دربند کردن

464- کدام اثر داستانهایی در توضیح مفاهیم عرفانی، فلسفی، دینی، به وجه تمثیلی است؟ (آزاد 83)
1) اسرار التوحید
2) مقامات حمیدی
3) عقل سرخ
4) گلستان سعدی
 

درس بیست و پنجم - قصه ی عینکم
درس بیست و ششم - درآمدی برترجمه  467- در کدام گزینه املای همه کلمات صحیح است؟ (سراسری 77)

1) نهالی که در باغ قرص کرده بود، درخت تناوری شده بود
2) گویی درفش ملی ما را احتراز در اورده باشند
3) او چهل سال تمام در این حیات زندگی کرده بود
4) آمده بودند تا از خدمتگزاری او قدردانی کنند
   468- «فروش اول هر کاسب» معادل است با : (آزاد 77)

1) کسب
2) نقد
3) دشت
4) زرق
   469- معنی «قلا کردن» در عبارت «من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود، رفتم سر بقچه اش» چیست؟ (سراسری 79)

1) از جای کندن
2) بی احتیاطی کردن
3) کلک زدن
4) نادانی کردن
   470- نویسنده «قصه های دوشنبه کیست؟ (آزاد 80)

1) را بیندرانات تاگور
2) یوهان ولفگانگ گوته
3) آلفونس دوده
4) اُ.هذی
   471- در عبارت «خیال می کردم عینک مثل .... و کراوات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارند. اطرافیان من مسحور بازی های او بودند اما من دست نمی دیدم. اشباهی به چشمم می خورد ولی تشخیص نمی دادم. دیگران غفلت های مرا که ناشی از نابینایی بود حمل بر محملی و ولنگاری ام می کردند» غلط املایی هست؟ (سراسری 81)

1) یک
2) دو
3) سه
4) چهارشنبه
   472- در عبارت خیال می کردم عینک مثل ... و کراوات یک چیز فرهنگی مآلی است. مقصود از «تعلیمی» چه نوع ا بزاری است؟ (آزاد 82)

1) بند چرمین که بدور کمر می بندند
2) عصای سبکی که به دست گیرند
2) بندی که به دو دسته ی عینک می بندد
4) تکمه های سردست آستین پیراهن
   473- با توجه به معنی املای کدام واژه غلط است؟ (آزاد 83)

1) غلا کردن، شیطنت کردن
2) مهجور: دور افتاده
3) بندی که به دو دسته ی عینک می بندند
4) مقری: خواننده
 .: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نظر سنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟

ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :