تبلیغات
سلام - تست کنکور سراسری عروض وقافیه
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

تست های آزمون سراسری بخش قافیه

1.در کدام بیت قافیه حروف الحاقی دارد(76)

الف. آن سرو که گویند به بالای تو ماند         هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند

ب. به نام خداوند جان آفرین                     حکیم سخن در زبان آفرین

ج. کنون با خرد باید انباز گشت                  که فردا نماند ره بازگشت

د. نکونام وصاحب دل وحق پرست              خط عارضش خوش تر از خط دست

2. در بیت ((شب مهتاب کاغذ ها نویسد   /  کند هر جا غلط فی الفور لیسد))حروف اصلی قافیه کدام است(79)

الف.یس                        ب. یس-َ د                        ج. س َ  د                          د. َ د

3.درکدام گزینه حروف قافیه ((مصوت +صامت+صامت ))است؟ (79)

الف. اگر تو فاغی از حال دوستان یارا                       فراغت از تو میسر نمی شود مارا

ب. باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش               برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ج. کسی دانه نیک مردی نکاشت                             گزو خرمن کام دل برنداشت

د. هر کسی از ظن خود شد یار من                           از درون من نجست اسرار من

4.در کدام بیت تعداد حروف اصلی با حروف الحاقی برابرند وهر کدام از حروف اصلی والحاقی از مصوت بلند +صامت تشکیل شده اند(80)

الف. اگر بر تن خویش سالار ومیرم                ملامت همی چون کنی خیر خیرم   

 2. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران              کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

3. گلاب است گویی به جویش روان              همی شاد گردد ز بویش روان

4. مرا بسود وفرو ریخت هرچه دندان بود         نبود دندان لا بل چراغ تابان بود

5.تعداد حروف مشترک قافیه در همه ابیات به جز بیت......یکسان است(82)

الف. نگارینا دلم بردی فسون خوانی مکن چندین                   زبان من فروبستی زبان دانی مکن چندین

ب. دیدی که از غم تو برمن چه خواری آمد                         بی آنکه هیچ رخنه در دوستداری آمد

ج. ندهم من به تو دل گرچه بت دلبندی                              که دل از من ببری با دگری پیوندی

د. سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی                                چه خیال هل گذر کرد وگذر نکرد خوابی      

6. قاعده قافیه ی کدام بیت با دیگر ابیات فرق دارد؟ (84)

الف .هرکس که نهد پای برآن خاک سر کو                                ذکرش همه این است که گم گشته دلم کو

ب.شبها به بزم مدعی ای بی مروت جفا مکن                              آرام جان او مشو آزار جان ما مکن

ج. زصحن این چمن آن سرو قامت را تمنا کن                            به زیر سایه اش بنشین قیامت را تماشا کن

د. اگر بر تن خویش سالار ومیرم                                             ملامت همی چون کنی خیر خیرم

7. طبق تبصره قواعد دوگانه قافیه کدام بیت عیب دارد (87)

الف. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع          شب نشین کوی سربازان ورندانم چو شمع

ب. گر پلیدان این پلیدی ها کنند                            آب ها بر پاک کردن می تنند

ج. زهرها هرچند زهری می کنند                             زود تریاقاتشان بر می کنند

د. این جهان جنگ است کل چون بنگری                  ذره ذره چو دین با کافری

8. قافیه در کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ (88)

الف. من چرا دل به تو دادم که دلم می شکَنی                   یا چه کردم که نگه باز به من می نکُنی

ب. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت                            کار چراغ خلوتیان باز در گرفت

ج. بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو                            بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو

د. یار گرفته ام بسی چون تو ندیده ام کسی                      شمع چنین نیامه است از در هیچ مجلسی

9. شاعر در سرودن کدام بیت طبق تبصره 3 خود را ملزم به رعایت قواعد دوگانه ی قافیه نمی داند(89)

الف.بنگر آنهارا که آخر دیده اند                             حسرت جان ها ورشک دیده اند

ب. پس بماندی لطف بی قهر وبَدی                          پس کمال پادشاهی کی بُدی

ج. پیش او آید اگر خائن نیید                                  نیشکر گردید ازوگرچه نیید(نی اید)

د. کو درون خویش چون جان وروان                        سپر پنهان دارد وپای روان

10. قافیه در کدام بیت نادرست است (89)

الف. گوی شو می گرد بر پهلوی صدق                   غلط غلطان در خم چوگان عشق

ب. هر یکی خواهان دگر را همچو خویش               از پی تکمیل فعل وکار خویش

ج کافران هم جنس شیطان آمده                           جانشان شاگرد شیطانان شده

د. بگذر ای مومن که نورت می کُشد                     آتشم را چون که دامن می کُشد

 

تست کنکور سراسری بخش عروض

 

1. تقطیع هجایی بیت زیر در کدام گزینه درست نشان داده شده است (80)

((آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد    خواب در وقت سحرگاه گران می گردد))

1. UU/U-UU/--UU/U-U-      2.- U-UU/U-UU/U-U/- -    3.-UU/--UU/--U--/--     4.- UU/U-UU/U-UU/--U-

2. تقطیع هجایی وارکان کدام بیت به این شکل  است؟    ((-UU-/U-U-/-UU-/-UU-/U-U-/-UU- ))   (83)

1. به چه ماند جهان مگر سراب                    سپس او تو چون روی به شتاب

2. زنده به آب اند زندگان که چنین گفت       ایزد سبحان بی چگونه وبی چون

3. چون بخواهند باز عاریتی جان                  از دلت آن گه دهی به معصیت اقرار

4. خواندن فرقان وزهد وعلم وعمل               مونس جان اند هر چهار مرا

3.شاعر درمصراع دوم کدام بیت از اختیارات زبانی ((تغییر کمیت مصوت ها)) استفاده کرده است؟ (83)

الف. از بهر جفا سوی تو آمد به در خویش             مگذار وزدر دور بران گر بتوانیش

ب بنگر به ستاره که بتازد زپس دیو                    چون زر گدازنده که بر قیر چکانیش

ج. پروین به چه ماند به یکی دسته ی نرگس         یا نسترن تازه که بر سبزه نشانیش

د. گر نیست یخین چون که چو خورشید برآید        هرچند که چویند نیابند نشانیش

4.ناصر خسرو در کدام بیت سه بار از اختیار شاعری ((بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه)) استفاده کرده است؟ (84)

1. اگر تو زآموختن سر بتابی                      نجوید سر تو همی سروری را

2. بسوزند چوب درختان بی بر                   سزا خود همین است مر بی بری را

3. درخت تو گر بار دانش بگیرد                  به زیر آوری چرخ نیلوفری را

4. تو با قید بی اسب پیش سواران               نباشی سزاوار جز چاکری را

5. در کدام بیت هر دو اختیار زبانی ((تغییر مصوت بلند به کوتاه وکوتاه به بلند ))بکار رفته است؟ (89)

. 1. آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا                بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده ای

2. از من جدا مشو که توام نور دیده ای                     آرام جان ومونس قلب رمیده ای

3. از چشم بخت خویش مبادت گزند از آنک              در دلبری به غایت خوبی رسیده ای

4. منعم مکن زعشق وی ای مفتی زمان                      معذور دارمت که تو او را ندیده ای

 

 

6. در بیت ((عنقا برکرد سر گفت کز این طایفه    دست یکی پر حناست جعد یکی پر خضاب)) شاعر از کدام اختیار شاعری استفاده کرده است(89)

1. ابدال           2. قلب        3. کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند      4. بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

7. نام وزن عروضی بیت زیر چیست؟ (89)

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت         آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

1. رجز مثمن مطوی مکشوف                        2. هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب

 3. مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف         4. هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف

8. وزن همه ی ابیات زیر به جز بیت.......................با محتوای آنها هماهنگی دارد

1. آن روز که دل به تو سپردم                  هرگز به تو این گمان نبردم

2. پرده گشای فلک پرده دار                    پردگی پرده شناسان کار

3. کیست کز عاشقی نشانش نیست            هر که را عشق نیست جانش نیست

4. ملک را عشق او مدهوش کرده              زعشقش حلقه ای در گوش کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 6 اسفند 1396 02:25 ق.ظ
چه اتفاقی می افتد، آره، این مقاله در حقیقت دلخراش است
و من چیزهای زیادی از آن در مورد وبلاگ نویسی آموخته ام.
با تشکر.
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:37 ب.ظ
What i do not realize is in truth how you're now not actually a lot more smartly-favored
than you may be now. You are very intelligent.
You recognize therefore considerably in terms
of this subject, produced me in my view believe it from numerous various
angles. Its like men and women don't seem to be involved unless it's one thing to do
with Woman gaga! Your individual stuffs excellent.

At all times deal with it up!
شنبه 14 مرداد 1396 04:56 ق.ظ
That is really fascinating, You are an excessively skilled blogger.
I've joined your rss feed and sit up for looking for extra of your wonderful
post. Also, I have shared your website in my social
networks
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:38 ق.ظ
When someone writes an post he/she keeps the plan of a user in his/her mind that how a user can understand it.
Therefore that's why this article is perfect. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام