تبلیغات
سلام - سوالات ادبیات کنکور 88انسانی
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

.معنی کدام کلمه نادرست است؟

استنکاف(سرباز زدن)-اوروند(تخت)-بهل( بگذار)- پاژه (پاشویه) تبتِل (مردانگی) تضرّع (فروتنی کردن) تهجّد (شب بیداری) چغز (قورباغه) حضیض (پستی) خوص (لیف خرما) درزه (بسته)

1)درزه                                   2)تبتّل                             3)تضرّع                                      4)حضیض

2.معنی واژه های «نَشاف نُساک مَهبِط مِکبّه» به ترتیب کدام است؟

1)دیوانگی راه روان به زیر آمده موزه                                   2)شوق داشتن پرهیزکاران افتادگی پوشیده

3)جذب کردن شیوه ها جای فرود آمدن ستار                          4)بیماری دِمار عابدان جای فرود امدن سرپوش

3معنی کدام واژه نادرست است؟

افگار (زخمی) التهاب (اضطراب) بحبوحه (میان)-بلامعارض (بی رقیب) پتیاره (زشت)-تفتیش (بازرسی) تنبّه(بیداری) جبهه (پیشانی) حجب(شرم) خاییدن (چاپلوسی) دستوری (رخصت) زلّت (خطا) شکوم(شگون) صلا زدن(صذا زدن) صولت(هیبت) سماط(سفره)

1)زلّت                                 2) دستوری                     3)خاییدن                                         4)بحبوحه

4.در متن«دمنه گفت : می اندیشم که به لطایف حیل بکوشم تا او را در گردانم که احمال و تقصیر در مذهب حمیّت رخصت نبینم و منزلتی نمیجویم که به حرص منصوب شوم. دمنه از زیارت شیر گفت خیر است؟گفت:آری،در حال فراق خلوتی راست آید . گفت: این ساعت وقت است . دمنه گفت : خردمند را چاره نباشد از گذارد خلق.»چند غلط املایی وجود دارد؟

1)دو                                      2)سه                           3) سه                       4) چهار

5.در متن«پوشیده نماند که حرمت زن به شوی متعلق است و نظام کار مملکت به تقوا و عقل و عمده حزم،شناختن اطباع است و هر یک را در محل و منزلت او استناع فرمودن و بر مقدار هنر و کفایت ایشان تربیت بردن و لاشک به استمرار این رسم همه را استیلا افتد و حاضران از قبول اعمال امتناع بر دست گیرند و غایبان از خدمت تقاعد نماید و نفاظ رمان ها را بر اطلاق در توقّف افتد.» چند غلط املایی وجود دارد؟

1)یک                                     2)دو                  3)سه                                        4)چهار

6.جمله ی «برای ایجاد دلنشینی و شیرینی در هر اثر ، گویندگان  و نویسندگان شگردهای گوناگون دارند»به ترتیب چند تک واژ و چند واژ وجود دارد؟

1)بیست و نه -  پانزده    2)بیست وهشت شانزده   3)بیست وهشت پانزده     4)بیست ونه شانزده

7.تعداد ترکیب های وصفی و اضافی عبارت«کلمات آسمانی قرآن با صدای گرم خواننده، همه جا طنین می افکند و به همه کس و همه چیز عظمت می بخشد. این ندا گوش جان ها را نوازش میدهد  و گل های شادی و امید، در باغ خاطر کاروانیان میشکفت»به ترتیب کدام است؟

1)شش هفت                  2)شش هشت                    3)هفت شش                4)هفت هشت

 

8-در عبارت«بسیاری از نویسندگان نکته سنج وژرف نگر در سفر ، به ثبت دیده ها و شنیده های خود در مورد مسایل گوناگون فرهنگی، اخلاقی و... پرداخته و از این ره گذر سفرنامه هایی ارزشمند به یادگار گذاشته اند.»به ترتیب چند واژه ی«مشتق»،«مرکب » و «مشتق مرکب» یافت میشود؟

1)شش-سه دو               2)شش چهار یک             3)هفت سه دو    4)هفت چهار یک

     9- وابسته ی مضاف الیه،در کدام جمله«اسم مرکب» است؟9

1)درختانی که شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد.

2)لطایف زیبای گل در زیر انگشتان تشریح مصاحت بینان می پژمرد.آه که عقل این را نمی فهمد.

3)آری این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر ایران  است که در سایش بال های این پرنده یشاعر سخن می گوید.

4)درختان بی باک صبور و قهرمان که علی رغم کویر،بی نیاز از آب و خاک و بی چشم داشت نوازشی می بالند.

10.کدام کتاب از جمله ی آثار ابو المجد،مجدودبن آدم سنایی شاعر و عارف معروف ایرانی قرن ششم هجری نیست؟

1)مسالک المحسنین                      2)طریق التحقیق    3)کارنامه ی بلخ         4)سیر العباد الی المعاد

11.«بهرام و گل اندام»،«حسن و عشق»و«مجمع البحرین»از سروده های کدام شاعر ایرانی است؟

1)عرفی شیرازی                             2)محمّد کاتبی ترشیزی

3)شمس الدین محمد کرمانی            4)میرزا عباس فروغی بسطامی

12.کدام اثر،از جمله سروده های سلمان هراتی نیست؟

1)مرگٍ رنگ                 2)از آسمان سبز         3)دری به خانهی خورشید      4)از این ستاره تا آن

13.در کدام بیت،هر دو آرایه ی جناس و تضاد وجود ندارد؟

1)نهد در نار،نور وماه در مار                                         دهد از نیش نوش خیری از خار

2)قمری باغ او منم تا بشناسیم ببین                                 داغ جفا به سینه ام طوق وفا به گردنم

3)کسی با او نه و او با همه کس                                     نماند هیچ کس او ماند و بس

4)خداوندی که در ذاتش علل نیست                                جهان داری که در ملکش خلل نیست

 

14.کدام آرایه ها در بیت«ذرّه را تا نبوَد همّت عالی،حافظ           طلب چشمه ی خورشید درخشان نشود »وجود ندارد؟

1)استعاره و تشبیه          2)ایهام و تناقض     3)تشبیه و حسن تعلیل          4)نغمه ی حروف و تشخیص

 

 

15.در کدام بیت آرایه ی«حسن تعلیل»وجود ندارد؟

1) در وداع شب همانا خون گریست                            روی خون آلود زان بنمود صبح

2)تا چشم تو ریخت خون عشاق                                 زلف تو گرفت رنگ ماتم

3)مرا چون صبح به دست دعا نگه دارید                         که روشن جهان از نفس کشیدن من

4)مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال                                نمی رسد چو به کس فیضی از رسیدن من

 

16.در کدام ابیات کردار بر گفتار ترجیح داده شده است؟

الف)گفته ی خوش که بر زبان آید                               مرغ و حلوای پخته زان آید

ب)بیش بشنو ز نیک و بد گفتار                                  آن چه بشنیدی به کار در آر

ج)علم با کار سودمند بود                                          علم بی کاری پای بند بد

د)با علم اگر عمل برابر گردد                                       کام دو جهان تو را میسّر گردد

ه)دانشت هست،کار بستن کو                                       خنجرت هست ،صف شکستن کو

و)صدف وار گوهر شناسان راز                                    دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

1)ب الف و ه         2)د ه ب ج              3)ج د - الف - و           4)و ب الف ج

 

17.سرایندگان همه ی بیت ها به جز بیت....،تجاهل العارف نموده اند به ناآگاهی خویش تظاهر کرده اند؟

1)با صبا در چمن لاله سحر ی گفتم                             که شهیدان که اند این همه گلگون کفنان

2)به پای لاله کدامین شهید مدفون است                         که از لحد به در افتاده گوشه ی کفنش         

3)زین لاله ی بشکفته یدر دامن صحرا                          هر لاله نشان قدم راه نوردی است

4)با خون شهیدی است که جوشد ز دل خاک                 هر جا که در آغوش صبا غنچه ی وردی (گل سرخ) است

 

18.بیت«با آمیزش او،الفت موج است و کنار           دم به دم با من و پیوسته گریزان از من»با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟

1)بنای مهر نمودی که پایدار نماند                               مرا به بند ببستی خود از کمند بجستی

2)دیدار می نمایی و پرهیز می کنی                              بازار خویش وآتش ما تیز می کنی 

3)بستی به مهر با دل من چند بار عهد                          از تو نمی سزد که کنون عهد بشکنی

4)خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود                          ما مرغکان گرسنه ایم و تو خرمنی

 

19.مفهوم عبارت « هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید» در کدام بیت مشهود نیست؟

1)مشو چو وقت که یک لحظه پایدار نماند                   مشو چو دهر که یک عهد پایدار نکرد

2)به ثبات حسن خوبان دل خود مبند صائب                 که به روی خار دایم گل بی وفا نشسته

3)بر آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی                    پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

4)وفاداری مدار از بلبلان چشم                                که هر دمی بر گلی دیگر سرایند

 

20.«به افتعال و شعبده قضای آمده باز نگردد»با کدام بیت،تناسب معنایی دارد؟

1)چنان سزد که ز کار جهان نفور بود                          کسی که پیرو گفتار مردم داناست

2)مقصود هر دو کون تویی از فنا مترس                       چون آب زندگی تو از منبع بقاست

3)یک شب قدم ز راه طبیعت برون گذار                      تا بنگری صفای فلک از صفای توست

4)تو کار خویش به فضل خدای کن تفویض سپردن         بهروز دولت و نکبت،که کار خداست

                                                                                                 

21.عبارت«الهی!به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی،دریاب که تو میتوانی »با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟

1)منت خدای را که شب دیرپای غم                          افتاد بادم سحر این نیز بگذرد

2)بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت                    هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

3)ای کار ساز خلق به فریاد من برس                        زان پیش تر که کار من از کار بگذرد

4)تشویق خاطر است ولی شکر،چون نکرد                  ایزد قضا جز این قدر،این نیز بگذرد

 

22.کدام دو بیت با هم ارتباط معنایی دارند؟

الف)گوش آن کس نوشد اسرار جلال                         کاو چو سوسن ده زبان افتاد و لال

ب)گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من                     آن چه البتّه به جایی نرسد فریاد است

ج)بی دل گمان مبر که نصیحت کند قبول                     من گوش استماع ندارم لِمَن تقول

ه)نبایدسخن گفت ناساخته                                      نشاید بریدن  نینداخته

و)کمال است در نفس انسان ، سخن           تو خود را به گفتار ، ناقص نکن

1)ب ج                                     2)ج و                                       3)ه ب                                        4)ب الف

 

23.به مضمون آیه ی«تُعِزُّ مَن تَشاء و تُذِلُّ مَن تَشاء»در کدام بیت اشاره نشده است؟

1)کلاه سعادت یکی بر سرش                               گلیم شقاوت یکی در برش

2)ادیمِ(سفره)زمین سفره ی عام اوست                    به این خوانیغما چه دشمن چه دوست

3)یکی را به سر بر نهد تاج بخت                          یکی را به اندر آرَدبه تخت

4)گلستان کند آتشی بر خلیل                              گروهی بر آتش برد ز آب نیل

 

24.بیت«گویند روی سرخ تو،سعدی که زرد کرد          اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم» با کدام بیت،تناسب معنایی دارد؟

1)در مصطبه یعشق تنعّم نتوان کرد                       چون بالش زرد نیست بسازیم به خشتی

2)گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر                آری شود ولیک به خون جگر شود

3)از کیمیای مهر تو زر گشت روی من                  آری به یمن لطف شما خاک زر شود

4)تُرکِ درویش مگیر از نبود سیم و زرش              در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:44 ب.ظ
خیلی زود این سایت مشهور خواهد بود در میان تمام بینندگان وبلاگنویسی
با توجه به مقالات و بررسی های دلخواه
سه شنبه 10 مرداد 1396 06:04 ق.ظ
I like the valuable information you supply for your articles.
I'll bookmark your weblog and test once more right here regularly.
I am slightly certain I'll be informed lots of new stuff right right
here! Good luck for the next!
دوشنبه 5 تیر 1396 04:40 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا نشستن کاملا با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با جهش در مفروضات
و شما خواهد را سادگی به پر همه کسانی
معافیت. که شما در واقع که می توانید
انجام من خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:32 ق.ظ
Hi there, I desire to subscribe for this webpage to get latest updates, so
where can i do it please assist.
یکشنبه 8 آذر 1394 11:15 ب.ظ
عالیه چقد نمومه سوال گزاشتین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام