تبلیغات
سلام - سوالات ادبیات کنکور88تجربی
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

.معنی واژه های «اِدبار- افگار التهاب ترگ حرز» به ترتیب کدام اند؟

1)دورویی مجروح اضطراب فرق سر برانگیختن

2) پیش بینی زخمی سوختن نمد زین   تعویذ

3)بدبختی بسته برافروختگی زین بند دوری جستن

4)پشت کردن آزرده زبانه کشیدن کلاه خود بازو بند

2.معانی کلمات«تلبیس فُشار رباط قاش» به ترتیب کدام است؟چ

1)پوشش نادان ویرانه لگام مزین            2)دست یازیدن سختگیری کاروان سرا فرورفتگی

3)نیرنگ سخن بیهوده کاروان سرا کوهه زین      4)پنهان کردن زین عصاره مهمان سرا زین بند

3.معنی واژه های «استنکاف اندر افکندن تبتّل تهجّد تضرّع» به ترتیب کدام است؟

1)امتناع کردن واژگون کردن دگرگون کردن آگاهی زاری کردن

2)سرباز زدن داخل شدن از مردم بریدن شب بیداری خواری کردن

3)از خود گذشتن شکست دادن از جهان بریدن زیرکی سخن چینی کردن

4)مکروه دانستن برآمدن در رنج و بلا افتادن شب زنده داری فروتنی کردن

4.در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«روزگاری نگذشت که حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل آنان شناختم و توقیر و احترام و اکرام معهود،نقصان فاحش پذیرفتن و مخاصمت و تحکّم بی وجه در میان آمد و از متابعت من اعراض کردند و با براعت و بیزاری روی به مذمّت و وقیعت من آوردند.پس با خود گفتم ، اظهار مودّت و متانت رای بی مال ممکن نگردد و هر که مال ندارد ، به نزدیک اقران و اغربا و کهتران خود خوار گردد.»

1)یک       2) دو        3) سه           4) چهار      

5. در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«موری ضعیف در زیر درختی وطن ساخته واز بحر چند روزه مقام و مسکنی پرداخته،بلبل در پرواز در آمده و نقمات دل فریب در ساز آورده ، مور به جمع نفقات لیل و نهار مشغول گشته  و هزار دستان در چمن باغ به آواز خویش غرّه شده ، باد صبا در میان غمذی می کرد. چون موسم خزان در آمد خار جای گل بگرفت و زاغ در مقام بلبل نزول کرد. ازکلّه ی ابر دُر می ریخت و از غربیل (غربال ) هوا کافور می بیخت»

1) دو       2)سه      3) چهار       4)پنج

6.جمله ی«قدرت نمایی نادر شاه افشار برای دفع شورش افغان ها و بیرون راندن عثمانی ها از خاک ایران و تسخیر هند به ضرب شمشیر هم سر انجام به استقرار امنیّت و عدالت منجر نشد»از نظر اجزای اصلی با کدام جمله یکسان نیست؟

1)پس از سقوط صفویان به دست محمود افغان، قلمرو متصرفات این سلسله تجزیه شد

2)در نویسندگی فارسی به همت و ذوق قائم مقام فراهانی، زمینه،بیش از پیش برای ساده نویسی فراهم شد.

3)جامی ، متون ادب و دانش های شرعی و دینی را در زادگاه خویش،شهر تربت جام از استادانشفرا گرفت.

4) بدون شک نثر روان و داستانی کتاب حاجی بابا در توفیق و شهرت آن در میان خوانندگان فارسی زبان موثر بوده است.

7.گروه بدلی در عبارت «خیال،آین تنها پرنده نامرئی،آزاد و رها،در کویر جولان دارد»از چند واج تشکیل شده است؟

1)22         2)23                  3)24                              4)25

8. در متن «یکی از زمینه های خیال انگیز شاهنامه،توصیف های استادانه ای است سخن سرای بزرگ طوس از شب وروز و طلوع و غروب آفتاب به عمل آورده است و استاد طوس نه تنها حماسه پردازی تواناست بلکه نقاشی زبر دست و شاعری تشبیه آفرین نیز هست»به ترتیب چند واژه ی مشتق و چند واژه یمرکب وجود دارد؟

1)دو پنج        2) دو شش              3) سه پنج              4)سه شش

9. تعداد تکواژ های عبارت«تحمیدیّه در لغت به معنای حمد و ستایش گفتن است»با کدام عبارت یکسان است؟

1)عرفان اسلامی مولود تعلیمات قرآن و پیامبر است.

2)در تاریخ تفکّر بشری ، سرچشمه های عرفانی یافت می شود.

3)کلام عارفان رنگ و جلوه ای دیگر دارد و عشق به معبود است.

4)در تحمیدیّه های زبان فارسی، نوعی براعت استهلال دیده می شود.

10.در متن زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟

«در دوره ی اسلامی از همان قرن های نخستین هجری ترجمه ی عربی آثار معتبر یونان مورد استفاده ی ایرانیان قرار گرفت و بسیاری از متون عربی به ویژه تفاسیر قرآن به فارسی برگردانده شد. این رسم ترجمه تا قرن های بعد ادامه یافت»

1)هشت هفت        2) نه شش           3) ده شش                              4) ده هفت

11.کدام اثر،رمانی از عباس  خلیلی با نثری احساساتی و آکنده از لغات عربی درباره ی تیره روزی زنان است  و الهام گرفته از «مادام کاملیا»اثر الکساندر دوما است؟

1)روزگار سیاه           2)تهران مخوف                3) مجمع دیوانگان          4) ورق پاره های زندان

12. داستان «گاو»در کدام کتاب آمده است و نویسنده آن کیست؟

1)عزاداران بَیَل گوهر مراد       2)گور و گهواره گوهر مراد

3) آی با کلاه،آی بی کلاه غلامحسین ساعدی       4)چوب به دست های وَرَزیل غلامحسین ساعدی

13. با توضیحاتی که در باب مفهوم دقیق حماسه و شکل گیری و ویژگی های آن داده شده است.کدام عبارت نادرست به نظر می آید؟

1)اخبار رستم از آزاد سرو سیستانی ،نمونه ای از شاهنامه های منثور است که جنبه ی ملی دارد.

2)در ادب فارسی جز شاهنامه نمونه را که مصداق کامل حماسه باشد به دشواری می توان یافت.

3) شاهنامه،مصداق کامل حماسه محسوب می شود و به طور کلی از مایه های اسطوره ای و تاریخ خالی است.

4)اصطلاح حماسه بیشتر برای شعر به کار گرفته می شود ،زیرا دو عامل وزن و آهنگ ، تنها در شعر یافت می شوند

14. در بیت « بر در خانه منم ای مه و ای مشتری          جمله منم تو شده گشته من از من بری»،کدام آرایه های ادبی یافت می شود؟

1) تشبیه کنایه تکرار ایهام                        2) کنایه جناس تکرار استعاره

3) جناس تشخیص ایهام حس آمیزی            4) تشبیه مراعات النظیر کنایه مجاز

15.آرایه های استعاره درکدام بیت بیشتر است؟

1)هر کجا نقاش نقش قامت و لعلش کشید          جلوه یطوبی نگر،سر چشمه یکوثر ببین

2)به خنده از لب خود پُر شکر کنی دامن          مرا چو چشم در اندازد از گریبان دُر

3) به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم          بده ز لعل شکر باز قند و بستان دُر

4)چون بگویی بفشانی کهر از حقّه ی لعل         چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید

16.در بیت زیر کدام گروه آرایه ها ی ادبی وجود دارد ؟

«فصل گل گر اشک گلگونت ز سر خواهد گذشت           گل به سر خواهی زدن از گلبن بستان عشق»

1) مجاز تشبیه ایهام جناس            2) اغراق جناس تشخیص تضاد

3)کنایه مجاز تشبیه اغراق              4) مراعات نظیر متناقض نما کنایه استعاره

17. بیت«گر خمر بهشت است،بریزید که بی دوست          هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است»با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟

1) حدیث روضه نگویم،گل بهشت نبویم        جمال حور نجویی،دوان به سوی تو باشم

2)گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند       همان بهتر که در دوزخ برندم با گنهکاران

3)می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان            مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

4)دو چشم مست میگونت ربود آرام هشیاران        دو خواب آلوده بربوده عقل از دستبیداران

18. مفهوم کلی عبارت زیر در کدام عبارت مشهود است؟

«به نام آن خدای که نامش راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است. ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلانشینان را کشتی نوح است.»

1)کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا                  به تجمّل بنشیند به جلالت برود

2)موج از این بار چنان کشتی طاقت بشکست           که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود

3)زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل              چند مرهم بنهادیم  و اثر می نرود

4)سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم                     چگونه چون قلمم ، دو دل ، به سر نرود

19. در هر یک از ابیات زیر (به ترتیب)غرض از ضمیر دوم شخص مفرد ، کیست؟

الف)مه طاسک گردن سمندت          شب طرّه ی پرچم سیاهت

ب)همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار         شرط انصاف نباشد که فرمان نبری

ج)مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر             ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

د) چه غم دیوار امّت را که دارد همچو پشتیبان          چه باک از موج بهر آن را که باشد نوح پشتیبان

1) آفریننده آدمی - پیامبر اسلام (ص) آفریدگار

2) آفریننده آدمی حضرت محمد (ص) - حضرت محمد (ص)

3) حضرت محمد (ص) آدمی - حضرت محمد (ص) آفریننده

4) حضرت محمد (ص) آدمی آفریدگار حضرت محمد (ص)

20. مفهوم بیت «روی کسی سرخ نشدبی مدد لعل لبت        بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود»با کدام بیت متناسب است؟

1)همره عشق شو که عشق این است            در پی عشق رو که کار  این است

2)من از تو جز تو نخواهم که در طریقت عشق           به غیر دوست تمنّا ز دوست رسوایی است

3)سجده ی بت گر کنم در نظرم روی توست                    قبله ی جانم تویی روی دلم سوی توست

4)سر بلندی بین که دایم در سرم سودای اوست           قیمت هر کس به قدر همت والای اوست

21.متن زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد ؟

«آن چه در این نی  آوازی پدید می آورد کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا ، به سوی پروردگار ، به سوی کل و حقیقت هستی است و در حقیقت این نی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد مولانا هنگامی از نی وجودش بر میخیزد که جذبه ی حق بر او اثر می گذارد»

1)یار از پرده هویدا شد و یاران غافل             یوسفی هست دریغا که خریداری نیست 

2)ذرّه ی خاکم و در کوی توام جای خوش است        ترسم ای دوست که بادی برود ناگاهم

3)شبنم از روشن دلی آیینه ی خورشید شد                ای کم از شبنم ، تو هم آیینه را پرداز ده

4)با بال شوق ، ذره به خورشید می رسد             پرواز دل به سوی خدا می برد مرا

22.بیت: «خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست        پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست»با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

1)آرزو های دو عالم دستگاه             از کف خاکم غباری بیش نیست

2)هر که را با ماه رویی سر خوشست           دولتی دارد که پایانش نیست

3)ای شرر از همرهان غافل مباش            فرصت مانیز باری بیش نیست

4) جان ندارد آن که جانانیش نیست               تنگ عیش است آن که بستانیش نیست

23. عبارت :«آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم تو جامه ی اهل صورت پوشی»با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟

1)می دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او              رتبه ی پیرهن آری ز قبا معلوم است

2) تو گر ظاهر بگردانی روا نیست              که کار او به دستار و قبا نیست

3)ظاهر پرست کی به حقیقت رسد کلیم             کاو سر همیشه در ره دستار می دهد

4)چشم ناقص گهران بر زر و زیور باشد             زینت ساده دلان پاکی گوهر باشد

24. مفهوم کدام بیت ، متفاوت با سایر ابیات است ؟

!)اگر توشه مان نیک نامی بود           روان مان بدان سرگرامی بود

2)همان مرگ بهتر بود به نام بلند          از این زیستن با هراس و گزند

3)هر آنجا که روشن شود راستی            فروغ دروغ آورد کاستی

4)به نام نیکو گر بمیرم رواست         مرا نام باید که تن مرگ راست

25. در همه ی ابیات به جز بیت ...... ، به تعلق و وابستگی در مفهوم در ماندگی ، اشاره شده است

1)لیک پایت نیست تا نقلی کنی            یا مگر پا را از این گل بر کنی

2) بسته پایی چون گیا اندر زمین             سر بجنبانی به بادی بی یقین

3) هر که را پای است ، جوید روزیی           هر که را پای نیست ، کن دلسوزی

4)چون کنی پا را حیات زین گل است           این حیاتت را روش بس مشکل استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 آذر 1396 05:38 ب.ظ
سبک شما بسیار منحصر به فرد است در مقایسه با افرادی که من خوانده ام
چیزهای از خیلی ممنون از ارسال زمانی که این فرصت را داشتید حدس بزنید من خواهم بود
فقط این صفحه را نشانه گذاری کنید
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:56 ب.ظ
این پایان روز من است، اما قبل از پایان من
خواندن این مقاله عظیم برای افزایش تجربه من.
جمعه 13 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
Its such as you read my mind! You appear to understand a lot
about this, such as you wrote the e-book in it or something.
I feel that you just could do with a few p.c. to power the message
home a bit, however instead of that, that is
excellent blog. A great read. I'll definitely be back.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:00 ب.ظ
Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a very good article… but what can I say… I hesitate a
whole lot and never manage to get anything done.
سه شنبه 10 مرداد 1396 06:31 ق.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this technological globe all is accessible on net?
جمعه 16 تیر 1396 07:23 ب.ظ
Hi there! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept talking about this. I will forward this page to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!
یکشنبه 4 تیر 1396 08:23 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب ابتدا
آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی
که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با
فراز در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.

اگر شما که می توانید انجام
من را قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:23 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
ابتدا آیا نه نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما قادر به من
مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی به کمک پر کسانی
که شکاف. که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:24 ب.ظ
Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is an extremely smartly written article.
I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info.
Thanks for the post. I'll certainly comeback.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام