تبلیغات
سلام - كنكور ادبیات تجربی90
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

درس ادبیات فارسی کنکور 90 رشته تجربی

 

26 نویسندگان « خانه ی اموات » ، « داستان دو شهر » ، « لیر شاه » و « تاریخ یک جنایت » به ترتیب خالق آثار . . . . . . نیز هستند.

1 ) آبله ، آرزوهای بزرگ ، مکبث ، کارگران دریا

2 ) بینوایان ، چفته ، دیوید کاپرفیلد ، مردی که می خندد

3 ) چفته برادران کارامازوف ، دن کیشوت ، جنگ و صلح

4 ) دن کیشوت ، هملت ، کلیسای نتردام پاریس ، ماه نو و مرغان آواره

 

27 ترتیب درست ابیات زیر از نظر داشتن ارایه های ( ایهام تلمیح جناس حسن تعلیل کنایه ) در کدام گزینه آمده است ؟

الف ) من آن حسن غریبم کاروان آفرینــش را             که جـای سیلی اخـوان بود نیل بناگوشــم

ب ) من که باشم کز چو من بی قدر یاد آورده ای               نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است

ج ) بـال پـرواز فلک داری و قـانع شــده ای            که به بـزمی که روی جـای بـه بالا گیــری

د ) ای دل دویــدن از پی آن بی وفـا بس است            کر تـو هنوز سیرنگشتی مـرا بـس اســت

ه ) جــز قلب تیــره هیچ نشد حاصل و  هنوز             باطل در ایـن خیـال که اکسیــر می کننـد

1 ) الف ب ج - ه د         2 ) الف ب ه د ج    3 ) ه الف ج ب د            4 ) ه الف ب د ج

 

28 آرایه های مقابل همه ی ابیات به استثنای بیت  .  .  .  .  .   درست است .

1 ) گر چــه به شب آئینــه نشایــد  نگریــدن          در تـو نگرم کاینه دیدار نمایی ( مراعات النظیر ، حسن تعلیل )

2 ) چــو به خنـده باز یابم اثـر دهـان  تنگــش         صــدف گهر نمایـد شکـر عقیق رنگــش ( استعاره ، ایهام )

3 ) تیرقدی کمان کشی زهره رخی و مهـــوشی         جانت فدا که بس خوشی جان و جهان کیستی( تشبیه ، جناس )

4 ) خورشیدی و آن گه به شب آیی عجب این است      شـب روز نمایـد چو تــو دیـدار نمایـی ( تضـــاد ، اغراق )

 

29 در بیت « و گر گوید نهم رخ بر رخ ماه         بگو با رخ برابر چون شود شاه » کدام آرایه های ادبی یافت می شود ؟

1 ) کنایه ، جناس تام ، ایهام ، استعاره                     2 ) کنایه ، جناس ناقص ، ایهام ، اسلوب معادله

3 ) تشبیه ، جناس تام مراعات النظیر ، ایهام تناسب          4 ) اسلوب معادله ، جناس ناقص ، مراعات النظیر ، استعاره

 

30 در همه ی ابیات به استثنای بیت .    .   .   .    هم فعل « ناگذر»و هم « گذرا » یافت می شود .

1 ) سرامیــد فرو آر و روی عجـز بمـــــال              بر آستان  خداونـدگار بنــده نــواز

2 ) مگر زمــدت عمر آن چه مانده دریایـــی             که آن چه رفت به غفلت دگر نیاید باز

3 ) گرت چو سعدی از این در نواله ای  بخشند             بــرو که خو نکنی هرگز از گدایی باز

4 ) ز عمــرت آن چه بازیچه رفت و ضایع شد              گــــرت دریغ نیامد ، بقیت اندر باز

 

31 در عبارت « دانش عوام یا توده شناسی » شاخه ای است از علم مردم شناسی و عبارت است از علم به آداب و رسوم و افسانه های یک قوم و خصایص ملی آن قوم را آشکار می سازد . » به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد ؟

1 ) چهل و هفت ، سی و چهار 2 ) چهل و هفت ، سی و پنج   3 ) چهل و هشت ، سی و چهار 4 ) چهل و هشت ، سی و پنج

 

32 در میان واژه های ( دستگاه ، پگاه ، پارچه ، کلوچه ، زمستان ، دیوار ، خاندان ، ناودان ، تهمینه ، ساربان ، گفتار ، آمیزه ، دردمند ، بهاره ، دوپهلو ، مداد پاک کن ، گلاب پاش ، کمانک ، رفتن ، ناخودآگاه ، سرتاپا ، سه گوشه ) به ترتیب چند واژه ی ساده ، مشتق ، مرکب و مشتق مرکب وجود دارد ؟

1 ) هشت ، هفت ، چهار ، سه       2 ) نه ، هفت ، سه ، دو     3 ) ده ، شش ، سه ، سه        4 ) یازده ، چهار ، چهار ، دو

33 عبارت « نقش ها و رنگ ها ، گویی بیننده را زیر بغل می زنند و با خود می برند ، سبک و آرام ، احساس سرگیجه ای لطیف است و به همراه شمسه ها و دایره ها و مقرنس ها گویی بر پله های ابر پا نهاده ای » چند جمله است ؟ اجزای اصلی هر جمله به ترتیب کدام است ؟

 

1 ) چهار چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند ، سه جزئی گذرا به مفعول ، دو جزئی ناگذر ، سه جزئی گذرا به متمم و مفعول .

 

2 ) چهار سه جزئی گذرا به مفعول ، سه جزئی گذرا به معفول ، سه جزئی گذرا به مسند ، سه جزئی گذرا به مفعول .

 

3 ) پنج سه جزئی گذرا به متمم ، سه جزئی گذرا به مفعول ، دو جزئی ناگذر ، دو جزئی ناگذر ، سه جزئی گذرا به متمم .

 

4 ) پنج سه جزئی گذرا به مفعول ، دو جزئی ناگذر ، سه جزئی گذرا به مفعول  ، سه جزئی گذرا به مفعول .

 

34 در متن زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد ؟

« در مطالعه ی شعر نیما ، دید تازه ی او به جهان جلوه گر است ، نگاه او به همه ی موجودات و دیگر پدیده ها یادآور نگاهی است که شاعران غرب به این پدیده ها دارند . دید اجتماعی نیما که در سروده های نمادین و انتقادی او تجلی می یابد ، در ادب نوین فارسی جایگاه ویژه دارد . »

 

1 ) یازده هشت            2 ده نه           3 یازده نه        4 ده هشت

35 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است ؟

1 ) سخـن رفتشان یـک به یـک بر زبـــــان              کــه از ماســت بر مــا بـــد آسمــان

2 ) گلـه ی مــا را گله از گــرگ نـــــیست            کایــن همــه بیــداد شبـــان می کند

3 ) نخل این بستان زبار خویشتن یابـد شکست               هیچ کس از زاده ی خود خیر در دنیا ندید

4 ) آسیب جهان بیش رسـد گوشه نشیـــن را               دامــی نبود در ره آن صیــد که رام است

 

36 مفهوم « این بو سهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و لا تبدیل لخلق الله  و با آن شرارت ، دل سوزی نداشت . » با همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .  .  .  .   متناسب است .

 

1 ) بیــد را گر بپرورنــد چو عـود                    بر نیـابد نسیم عود از بید

2 ) چــون بُوَد اصــل گوهری قابل                 تربیـت را در او اثر باشد

3 ) هر کــه در صــال بدنهاد افتاد                     هیچ نیکی از او مدار امید

4 ) زان که هرگز به جهد نتـوان کرد                    از کلاغ سیــاه باز سپید

 

37 مفهوم عبارت «  حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند ، بی سر و صدا به گوشه ای خزید و دیگر مرد میدان نبود . » از کدام بیت دریافت نمی شود ؟

 

1 ) حســد  آن جــا که آتش افـــروزد             خرمــــن عقل و عافیت سوزد

2 ) حســد مرد را دل بـــــه در آورد             میــان دو آزاده گــــرد آورد

3 ) زین رنج و عافیت که در زندگی است           حسد می برم مردگان را به مرگ

4 ) حســد برد بدگـــوی در کـار من               بترشــد بر شــاه بازار مـــن

 

38 بیت « آرزوهای دو عالم دستگاه از کف خاکم غباری بیش نیست » با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد ؟

 

1 ) دریــغ آیدت هـر دو عــالم خریــــدن               اگر قــدر نقــدی که داری بدانــی

2 ) هر دو عالــم یک فــروغ روی اوســـت               گفتمــت پیــدا و پنــهان نیز هـم

3 ) فــاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم              بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

4 ) گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است                اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است

 

39 مفهوم بیت « تا چشم بشر نبیندت روی     بنهفته به ابر چهر دل بند » با کدام بیت ، تناسب بیشتری دارد ؟

1 ) آزاد شــوی و بــر خـــروشـــــی             ماننـــده ی دیــو جستـــه از بند

2 ) در سوسن و سرو بین که معلم کنـــی            کازاده زبـان دراز و کوته دست است

3 ) به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری ؟           جــواب داد که آزادگان تهی دستند

4 ) آزادگی گزین که نیرزد به نزد خلــق                ملــک جهان به دیدن روی جهانیان

 

40 بیت « بگفتا رو صبوری کن در این درد         بگفت از جان صبوری چون توان کرد ؟  با کدام تناسب مفهومی ندارد ؟

1 ) از من اکنــون طمع صبر و دل و هوش مدار             کان تحمل که تو دیدی همه بر بـــاد آمد

2 ) اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست                همی کنم به ضرورت ، چو صبر ماهی از آب

3 ) گفتی صبــور باش که به سودای عشق من               وقتی که صبرم از دل شیدا گرفتــــه ای

4 ) هر نصیحـــت که کنی بشنوم ای یار عزیز             صبرم از دوست مفرمای که من نتوانـــم

 

41 مفهوم « گرفتن » در بیت « فراوان سخن باشد آگنده گوش        نصیحت نگیرد مگر در خموش » با کدام بیت یکسان است ؟

1 ) سرچشمــه باید گرفتــن به بیـــل             چو پـر شــد نشاید گذشتن به پیـــل

2 ) تــو ایــران سپـه را همه کشته گیر            و گــر زنــده از رزم برگشتـه گیـــر

3 ) از هـــــزاران در یکی گیرد سماع              زان که هــر کــس محرم پیغام نیست

4 ) حافـظ از خصم خطا کرد نگیریم بر او                ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

 

42 کدام دو بیت با یکدیگر تفاوت معنایی دارند ؟

1 ) عشــق دریایـــی کرانـــه نا پدیــد               کی تــوان کردن شنــــا ای هوشمند

عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده                سر فرو بردم من آنجا تا کجا سربرکنـم

 

2 ) بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم               شمایل تو پدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

رفتـــی و نمی شـــوی فـرامــــــوش               می آیــی و می روم مــن از هـــوش

 

3 ) تو را زکنگره ی عرض می زنند صفیــر                ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

پیــک دلـــی پیــرو شیطان مبـــاش               شیــر امیـــــری ، سگ دربان مباش

 

4 ) خاصان حق همیشه بلیّت کشیده انـد               هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا ( رنج )

ای آشنـــای کــوی محبت صبور بـاش            بیــداد نیکــوان همـــه بر آشنا رود

 

43 مفهوم بیت :

« ور امروز اندرین منزل تو را جانی زیان آمد          زهی سرماه و سودا که فردا زان زیان بینی » کدام است ؟

1 ) شهادت و پاداش فراوان آن در روز قیامت

2 ) از خود گذشتگی برای کسب مال و سرمایه ی دنیوی

3 ) پذیرش خسارت و خسران ، به منظور سود فراوان

4 ) تلاش زیاد برای کسب سرافرازی و عزت در این جهان

 

44 مؤلفان آثار « شرح دیوان بحتری ، راه بئر سبع ، ژیل بلاس ، رامایانا » به ترتیب کدام اند ؟

1 ) معرفی ، اثل مانین ، آلن رئه لوساژ ، والمیکی

2 ) کنفانی ، محمود درویش ، هریت بیچراستو ، ویاسا

3 ) کنفانی ، اثل مانین ، اُهنری ، ویاسا

4 ) معری ، جبرا ابراهیم جبرا ، آلن رئه لوساژ ، والمیکی

 

45 نظامی ، ناصر خسرو ، فرخی یزدی ، سنایی ، منوچهری ، فخرالدین اسعد گرگانی به ترتیب در سرودن کدام یک از انواع شعر غنایی موفق بوده اند ؟

1 ) ساقی نامه ، حبسیه ، شکوائیه ، مناجات نامه ، مثنوی ، منظومه ی عاشقانه

2 ) منظومه ی عاشقانه ، حبسیه ، شکوائیه ، غزل ، مثنوی ، مناجات نامه

3 ) منظومه ی عاشقانه ، شکوائیه ، مناجات نامه ، حبسیه ، مدیحه سرایی ، ساقی نامه

4 ) ساقی نامه ، شکوائیه ، حبسیه ، مناجات نامه ، مدیحه سرایی ، منظومه ی عاشقانه

 

46 - در متن « عاجزتر ملوک آن است که از عواقب کارها غافل باشد و مهمات ملک را خوار دارد و هرگاه حادثه ای بزرگ پیش آید موضع حزم و احتیاط را محمل گزارد و از فرایض و احکام جهان داری آن است که عزیمت به تقویت رأی پیر و تأیید بخت جوان به امضاء رسانیده شود . » چند غلط املایی است ؟

1 ) یک               2 ) دو                         3 ) سه                4 ) چهار

 

47 -  املای چند کلمه در عبارات زیر غلط است ؟

« بر تعذیب حیوان اقدام روا ندارند مگر جاهلان که علم اصحاب ظلالت از ادارک مصالح بر اطلاق قاصر است و حجاب جهل احراض سعادت را مانعی ظاهر ، و بباید دانش که هر کرداری را پاداشی است که هر آینه به ارباب آن برسد و به تأخیری که در میان افتد مغرور نشاید بود . اگر چه در عاجل توقریالفی رود ، عذاب آجل بی شبهت منتظر و مترسّد باشد . »

1 ) یک               2 ) دو               3 ) سه               4 ) چهار

 

48 معنی کدام گروه از واژه ها تماماً درست است ؟

1 ) ( درّاعه : جبه ) ، ( ارغند : دلیر )  ، ( ضجه : ناله ) ، ( توفال : کاه گل )

2 ) ( قط : بریدن چیزی به عرض ) ، ( مسعی : کوشش ) ( حور : مرد و زن سیاه چشم ) ، ( خوض : لیف خرما )

3 ) ( رجم : سنگ ) ،  ( داری : زنگ کاروان ) ، ( جلی : درشت ) ، ( آماج : دسته و گروه )

4 ) ( دهشت : حیرت ) ، ( شوخ چشم : زیبارو ) ، ( تهجد : تلاش ) ، ( کاژ: کج بین )

 

49 معنی چند واژه در کمانک مقابل آن درست آمده است ؟

( تاس : کاسه ی مسی که با خود به حمام می بردند )  ( تغیّر : برآشفتن ) ( شکوم : میمنت ) ( واپژوهیدن : تحقق نکردن )

( ستوده : درمانده و ملول ) ( کومه : کپر ) ( کت : شانه ) ( ولیمه : مهمانی و عروسی ) ( تموز : ماه آخر تابستان ) ( بهره : حق مالک )

1 ) پنج              2 ) شش               7 ) هفت              4 ) هشت

 

 

50 معانی درست واژه های ( طین ، تعبیه ، طوع ، قبضه ، خازن ) به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است ؟

1 ) خمین خشک ، ساختگی  ، گردن بند ، گریبان ، فرشته

2 ) خمیر خشک ، ساختن ، گردن بند ، دسته ی خنجر ، فرشته

3 ) گِل خشک ، آرایش ، توانایی ، مقدار کمی از چیزی ، ناامید

4 ) گِل خشک ، آراستن ، فرمان بردن ، یک مضشت از هر چیز ، نگهبان خزانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:47 ق.ظ
Hi there, yup this piece of writing is genuinely nice and I have learned lot of
things from it regarding blogging. thanks.
شنبه 14 مرداد 1396 09:31 ق.ظ
Because the admin of this web site is working, no question very shortly it will be famous, due to its
quality contents.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:51 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
My website has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but
it looks like a lot of it is popping it up all over
the web without my authorization. Do you know any methods
to help prevent content from being ripped off?
I'd truly appreciate it.
سه شنبه 10 مرداد 1396 04:09 ق.ظ
I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never
found any interesting article like yours. It is pretty worth enough
for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content
as you did, the net will be a lot more useful than ever before.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:20 ق.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام