تبلیغات
سلام - جواب خودآزمایی زبان فارسی 3انسانی (قسمت اول)
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

 

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی ۳           ادبیات وعلوم انسانی

درس اول

فعالیت ۱ ص ۱۱

بر اساس الگوی زیر ، یک گروه اسمی بسازید و درباره ی امکان جابه جایی اجزای آن گفت و گو کنید:

صفت + صفت + اسم + نقش نمای + صفت + نقش نمای + اسم

۱- آن چند اختر تابناک آسمان

۲- این دو کتاب ارزشمند تاریخ

۳- هر دو خاطره ی زیبا ی نویسنده (صفت جانشین اسم درحکم اسم است )

شاید بتوان در برخی از این گونه مثال ها جایگاه صفت پسین را با اسم عوض نمود، نه همه جا . مثال :

این دو کتاب تاریخ ارزشمند نمی توانیم جای صفت شمارشی«دو» و صفت اشاره«این را عوض کنیم دو این یا نمی توانیم جای « کتاب» و « تاریخ را عوض کنیم «این دو تاریخ کتاب ارزشمند »زیرا بر خلاف قواعد همنشینی است .

در شماره (۱) هم نمی توانیم جای « آن» و « چند» را عوض کنیم چون بر خلاف قواعد همنشینی است . و صفت اشاره ، دورترین وابسته ی پیشین به هسته است . و جای « اختر » و آسمان را هم نمی توان عوض کرد .

در شماره (۳) هم مانند دو شماره ی قبل است فقط می توانیم جای « زیبا» و نویسنده را عوض کنیم .

فعالیت ۲ ص ۱۲

با استفاده از روش جانشین سازی هر یک از گروه های جمله را دوبار تغییر دهید تا به جمله هایی کاربردی تبدیل شوند.

کتاب ، درس را نجات یافت : ازدیدگاه نحوی جمله غلط است .

کتاب ، درس را نجات داد : از دیدگاه معنایی جمله غلط است .

مادر، فرزند را نجات داد.

خودآزمایی ص۱۳

۱- برای رعایت نکردن هر یک از قواعد واجی ، هم نشینی ، نحوی و کاربردی مثال بزنید.

* قواعد واجی رعایت نشده است . مثل : پرد ، شچر

*قواعد هم نشینی رعایت نشده است . مثل : کتاب سعدی ارزشمند گلستان / درس فارسی زبان ۳

*قواعد نحوی رعایت نشده است . مثل : من به مدرسه رفتیم / ما را از مدرسه بیرون کردیم .

*قواعد معنایی رعایت نشده است . مثل : سنگ کوه را دید / قورباغه سرفه کرد .

*قواعدکاربردی رعایت نشده است . مثل : آیا آب میل دارید ؟ بلی پرنده آواز می خواند.

۲ - چرا تولید واحدهای زبانی زیر غیر ممکن است ؟

مر: خــارج از ضـــوابط هجـایی فارسی است و چنین الگویی ( cc ) در زبان فـارسی نیست یعنی هیچ واژه ای با دو صامت آغاز نمی شود . ( قواعد واجی رعایت نشده است ) .

ژزف : بر خلاف قواعد واجی و الگوی هجایی است مصوت ندارد .

چجد: بر خلاف قواعد واجی و الگویی هجایی است و مصوت ندارد « چ » و«ج » واجگاهی مشترک دارد .

پرورش وزارت و آموزش : قواعد هم نشینی رعایت نشده است .

۳- چرا تو ، تو را سرزنش می کردی ؟ از نظر نحوی غلط است، زیر « تو » تکرار شده است و در دو نقش به کار رفته است . به جای آن باید از ضمیر « خود » و یا « خودت » استفاده نمود.

۴- با ضمیرهای پرسشی زیر ، گرو ه قیدی بسازید و آن ها را در جمله به کار ببرید:

کی از کی غایب بودی ؟ از کی آمدی ؟

کی با کی رفتی ؟ با کی آوردی ؟

چه از چه می گویی ؟ از چه افتادی ؟

۲ضمیرهای پرسشی بالا را به عنوان متمم اجباری دریک جمله ی سه جزیی به کار ببرید.

کی از کی گفتی بپرهیز. کی با کی جنگیدی . چه به چه می نازی ؟

از کی و کجا بگذر به کی نگریستی به چه می ماند؟

درس دوم

فعّالیّت ۱ ص۱۵

جمله های مستقل یک فعلی و چند فعلی را در نمونه ی آغاز درس مشخص کنید.

جمله های بند اول « مستقل چندفعلی » و جمله های بند دوم « مستقل یک فعلی » است .

فعّالیّت ۲ ص ۱۶

هسته ی گروه های زیر را بیابید و تعداد واژه های هر گروه را نیر مشخص کنید:

گروه های اسمی هسته تعداد واژه

این پرسش ها پرسش ۲

دمای اجرام آسمانی دما ۵

ابزارهای گوناگون ابزار ۳

شاخه های تخصصی شاخه ۳

تاریخچه ی جهان تاریخچه ۳

فعّالیّت ۳ ص ۱۸

هسته ی گروه های زیر را بیابید ، تکواژهای هر گروه و تعداد واج های هسته را نیز معین کنید

تعداد تکواژ هسته تعداد واج هسته

هر چهار کارمند ساده : ۶ کارمند ۷

آن آدمهای کوشا : ۶ آدم ۵

دفترچه های مشق بچه ها : ۸ دفترچه ۸

داستان های جن وپری : ۶ داستان ۶

فعالیت ۴ ص ۱۹

تکلیف دانش آموزان است .

خود آزمایی ص ۲۲

۱- در متن زیر ابتدا جمله ها را بر اساس درست ترین شیوه ی ممکن بازنویسی کنید . آن گاه جمله های مستقلّ ساده و مرکب را مشخص کنید.

شاعری غزلی بی معنا و بی قافیه سروده بود . مستقلّ ساده

آن را نزد جامی برد . مستقلّ ساده

پس از خواندن آن گفت : همان طوری که دیدید در این غزل از حرف > الف < استفاده نشده است . جمله ی مستقلّ مرکب

جامی گفت : بهتر بود از سایر حروف هم استفاده نمی کردید . جمله مستقلّ مرکب

۲- نخستین جمله ی متن بالا را بر اساس سلسله مراتب واحدهای زبان ، تا حد واج ساده کنید.

شاعری غزلی بی معنا و بی قافیه سروده بود.

شاعری غزلی بی معنا و بی قافیه سروده بود……………………………………………….. جمله ی مستقل

شاعری غزلی بی معنا و بی قافیه سروده بود ……………………………………………… یک جمله ساده

شاعری / غزلی بی معنا و بی قافیه/ سروده بود……………………………………………………… ۳ گروه

شاعری/ غزلی/ بی معنا/ و/ بی قافیه/ سروده بود…………………………………………………… ۶ واژه

شاعر ی غزل ی بی معنا و بی قافیه سرود ه بود ۱ تکواژ

۵ ۱ ۵ ۱ ۲ ۵ ۲ ۲ ۶ ۵ ۱ ۳ ۱ تعداد واج

۱- هر یک از کلمات متشابه زیر را تا حد امکان گسترش دهید و طولانی ترین گروه اسمی معنادار را با آن بسازید .

عمل : همان یک عمل جوانمردانه ی فلانی انتصاب : همان یک انتصاب نادرست او

امل : امل دست نیافتنی جوانان ما انتساب : این انتساب بزرگ پدرش

تعلّم : همین تعلم دوره ی تربیت معلم تهران حیات : حیات شورانگیزعاشقان

تألّم : غم انگیزترین تألّم خاطر آن بزرگمرد حیاط : بزرگ ترین حیاط مدارس شهر ما

جذر : جذر این عدد چهار رقمی

جزر : جزر فریبنده ی رودخانه ی اروند

درس سوم

خودآزمایی ص ۳۰

۱- برای نهادهای زیر ، فعل مناسب بیاورید و علت مفرد و جمع بودن فعل را توضیح دهید.

استادان : استادان با شیوه ی نیکوی خود دانشجویان را به علم آموزی ترغیب می کنند.

روال عادی زبان . مطابقت نهاد و فعل

استاد بسیار زیبا سخن می گفت . روال عادی زبان . مطابقت نهاد و فعل

استاد

استاد با روش خاصی سخن می گفتند . استثنای زبان . عدم مطابقت نهاد و فعل به لحاظ احترام

 

آجرها به دست معماران بر روی هم قرار گرفت . روال عادی زبان . فعل مفرد برای نهاد جمع غیر جان دار

آجرها برای نهاد جمع بی جان به کاربردن فعل به صورت مفرد ، جمع ، هر دو صحیح است

آجرها به دست معماران بر روی هم قرار گرفتند . گونه ای که امروز در زبان رایج است.مطابقت نهاد و فعل

 

گل ها رویید. روال عادی زبان . فعل مفرد برای نهاد جمع غیر جان دار / برای نهاد جمع بی جان به کار بردن

فعل به صورت مفرد و جمع ، هر دو صحیح است .

گل ها

گل ها بر سر شاخسار ادب روییدند. مطابقت نهاد و فعل گونه ای که امروز رایج است .

هیچ کس از بزرگان علم و ادب آن جا نبود.

هیچ کس

هیچ کس از بزرگان علم و ادب آن جا نبودند.

هیچ یک از آن ها نیامد.

هیچ یک از هر دو شکل درست است .

هیچ یک از آن ها نیامدند.

گروه ادبیات با دقت کار خود را دنبال می کند.

گروه

گروه نقاشان از …….. با دقت کار خود را دنبال می کنند.

تبصره :‌ اگرکلمه بعداز « گروه » جمع باشد فعل جمع است و اگر مفرد باشد فعل مفرد است .

۲- دو جمله مثال بیاورید که در آن ها نهاد و متمم حذف شده باشد.

کتاب را خرید. عاشقانه نگریست

۳- فعل های مجهول زیر را به معلوم تبدیل کنید و برای هر یک از آن ها نهاد مناسبی بنویسید.

گرفته شده است : گرفته است . اوکتاب فارسی مرا گرفته است .

گفته می شد : می گفت . اوبسیار شیوا سخن می گفت .

جوشانده شده بود : جوشانده بود . فریده چای را جوشانده بود.

برده خواهد شد : خواهد برد . او میز را از این جا خواهد برد.

۴- جملات زیر را ویرایش کنید:

او در منزل استجاره ای زندگی می کند و در ابتدای هر ماه با صاحب خانه اش تصفیه حساب می کند.

ویرایش شده : او در منزل استیجاری ( اجاره ای ) زندگی می کند ودرابتدای هرماه با صاحب خانه اش تسویه حساب می کند.

مس سرو پا از اعمال وضو است . ویرایش شده : مسح سر و پا از اعمال وضو است

همه ی بچه ها به او احسن گفتند . ویرایش شده : همه ی بچه ها به او احسنت گفتند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:45 ق.ظ
I like reading an article that can make men and women think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!
جمعه 13 مرداد 1396 10:08 ب.ظ
After going over a few of the articles on your web site,
I truly like your technique of writing a blog. I saved it to
my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and let me know your opinion.
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:16 ق.ظ
Hey very nice blog!
سه شنبه 23 خرداد 1396 11:49 ق.ظ
سلام و تشکر از زحمات شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام