تبلیغات
سلام - جواب خودآزمایی زبان فارسی 3 (قسمت 2)
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

درس چهارم

خودآزمایی ص ۴۱

۱تکلیف دانش آموزان است .

۲- در جمله های زیر ، کدام نهاد و فعل مطابقت ندارند؟ کدام را درست تر می دانید؟ چرا؟

* صحبت های دوستان به درازا کشید . مطابقت ندارد. به همین شکل درست است ، زیرا نهاد بی جان است. (درفارسی امروز تمایل بر تطبیق نهاد جدا و پیوسته است )

* نامه هایی رسیده اند که داریم پاسخ آن ها را تهیه می کنیم . مطابقت دارد. نامه هایی رسیده است . چون نهاد غیر جان دار است پس می تواند مطابقت نکند .

* در کتابخانه ی آن شهر ، کتاب های بسیاری بودند که دشمنان همه را در آتش سوزاندند.

مطابقت دارد. کتاب های بسیاری بود . چون نهاد غیر جان دار است پس می تواند مطابقت نکند .

* روزهای بیستم و بیست ویکم این ماه برای بررسی علمی زبان انتخاب شده اند.

مطابقت دارد . چون نهاد غیر جان دار است ، پس نیاز به مطابقت ندارد.

* در این کتاب ، آیات قرآنی تفسیر شده اند . مطابقت دارد چون نهاد غیر جان دار است ، فعل می تواند مفرد هم بیاید .

* گروه اعزامی ، نخست به دوری راه اعتراض کرد . مطابقت دارد . اگر واژه ی بعد از « گروه » جمع باشد فعل جمع و اگر مفرد باشد فعل به صورت مفرد به کار می رود .

* حرف های اضافه نباید بدون قرینه از کلام حذف شود. مطابقت ندارد. به همین شکل دو دسته است . زیرا نهاد غیر جان دار است و فعل در این شکل به صورت مفرد به کار می رود.

۲- نمازگذار : نمازگزار / بنده گان : بندگان / خسته گی : خستگی / غرض : قرض / نقز : نغز / بر خواستن : برخاستن

درس پنجم

خودآزمایی ص ۴۵

۱- مدخل « گذشتن » را از فرهنگ معین استخراج کنید .

گذشتن : gozas- tan ] پهـ . [vitartan ( گذشت ، گذرد ، خواهد گذشت ، بگذر، گذرنده ، گذرا ، گذران ، گذشته )

الف :‌ ( مص ل ) عبور کردن ، مرورکردن ، گذر کردن ب : طی شدن ، سپری شدن

ت :‌ مردن ، درگذشتن ج : ‌به سرآمدن ، پایان یافتن

شامل اطلاعات املایی آوایی ریشه تاریخی دستوری و معنایی است .

۲- دو سطح واژگان شناسی و واژگان نگاری چه تفاوتی با هم دارند؟

سطح واژگان شناسی به انواع روابط ساختاری ، تاریخی ، روان شناختی و جامعه شناختی میان واژه ها می پردازد ، ولی در سطح واژگان نگاری به چگونگی گرد آوری ، تدوین و ضبط واژه ها پرداخته می شود.

۳- با مراجعه به یکی از فرهنگ های معتبر درباره ی یکی از واژه های زیر از نظر ریشه شناسی مطالعه کنید.

فردوس : اصل آن اوستایی است . معرب شده است . کنز : اصل آن فارسی است . معرب شده است .

نیم کت : اصل آن پهلوی است . هندسه : اصل آن پهلوی است . معرب شده است .

۴- دو جمله بنویسید که در آن ها ، قیدهای ( بی شک و بی تردید) درست به کار رفته باشد.

* بی شک آنانی پیروزند که در راه حق پا می گذارند.

* بی تردید جوانان ساعی امروز ، مردان موفق آینده اند.

درس هفتم

خودآزمایی ص ۵۸

۱- جمله های زیر چند جزئی هستند؟

متمم مفعول

* نمونه هایی از این نوع شعر مردمی را در بررسی ادبی دهه ی اخیر ، خواهیم دید ( ۳ جزئی مفعولی )

گروه مفعولی متمم قیدی فعل

* شعر این دوره ، پناه شکست خوردگان و نومیدان و از راه واماندگان شده بود. ( ۳ جزئی مسندی )

نهاد گروه مسندی فعل

* شعرای متعهد دهه ی چهل شعر مبتذل مسلط بی مایه را شعری بیمار می دانستند . ( ۴ جزئی مفعولی مسندی )

نهاد مفعول مسند فعل

* قالب ترجیع بند متشکل از تعدادی غزل است . ( ۳ جزئی مسندی )

نهاد مسند متمم اسم(مسند) فعل

۲- جمله های مرکب زیر را با تاویل جمله ی وابسته به یک جمله ی ساده تبدیل کنید و پس از آن ، تعداد اجزای هریک از جمله ها را بنویسید.

* نویسندگانی که به افزونی تقسیم بندی ها ، علاقه ی زیادی داشته اند ، نوعی از ترجیع بند را که بند ترجیع آن در هر خانه ، متفاوت است، ترکیب بند خوانده اند.

متمم نهاد

* نویسندگانی علاقه مند به افزونی تقسیم بندی ، ترجیع بند دارای بیت برگردان متفاوت را ترکیب بند خوانده اند .

گروه نهادی گروه مفعولی مسند فعل

( ۴ جزیی مفعولی و مسندی ) این جمله را به صورت کوتاه شده ی زیرمی توان نوشت :

نویسندگان ، نوعی ترجیع بند را ترکیب بند خوانده اند.

نهاد مفعول مسند فعل

*گاهی شاعران مجاز بوده اند که با استفاده از اختیارات شاعری ، تغییراتی جزئی در وزن شعر اعمال کنند.

گاهی شاعران با استفاده ازاختیارات شاعری مجاز به اعمال تغییراتی در وزن بوده اند. ( ۳جزئی مسندی )

نهاد مسند متمم مسند فعل

گاهی شاعران با استفاده از اختیارات شاعری،تغییرات جزئی در وزن شعر اعمال می کنند ( ۳ جزئی مفعولی )

* هر جا شاعر تصویر سازی شعر را تا حد نازل ، ساده می کند،معلوم می شود که مایه ی سخن از کیفیت والایی برخوردارنبوده است .

تصویر ساده ی شعر بیانگر بی بهرگی مایه ی سخن از کیفیت بالا است . ( ۳ جزئی مسندی )

نهاد مسند مضاف الیه مسند متمم مضاف الیه فعل

۲- برای هر یک از واژه های زیر، کدام علامت جمع مناسب تر است ؟

چشمه چشمه ها / گوسفند گوسفندان ( گوسفندها )/ رود رودها / دیوار دیوارها

شهید شهیدان ، شهیدها/ انسان انسان ها

درس هشتم

خود آزمایی ص ۶۴

۱-در نوشته ی زیر کار برد زبان هنری را نشان دهید:

این متن یک نوشته ی ادبی است و ویژگی های هنری آن بدین گونه است :

(۱) در قلمرو زیبایی شناسی و صور خیال :

تشبیه : حرای جاهلیّت سیاه ، جاده ی نور ، همچون کهکشان ،

تشخیص : لبان عبوس و تیره ی افق ،

استعاره مکنیه :‌ لبخندی از نور شکفت .

حسّامیزی : پرتو سبز الهام

(۲) کاربرد زبانی :

 

الف بعضی واژه ها ساخت تاریخی دارند مانند: اندر.

ب- فعل های پیشوندی مانند : فرو نشست .

پ- جملات عموما خبری است .

(۳ ) بار عاطفی و احساسی بعضی از جملات به گونه ای است که در خواننده ایجاد هم حسّی با نویسنده می کند. مثال : بر قلب اُمّی من ، پرتو سبز الهامی فرو تابید.

 

۲- در جمله های زیر ، زمان فعل ها را بنویسید.

آن چه در نظام آموزشی ما به عنوان ادبیّات به دانش آموزان یاد داده می شود ( مضارع اخباری مجهول ) قطعاتی است

( مضارع اخباری)که گاهی تنها به دلیل دشوار بودن برای درج درکتاب های درسی برگزیده شده است.( ماضی نقلی مجهول ) هدف آموختن ادبیّات به دانش آموزان باید این باشد ( مضارع التزامی ) که قوّه ای در او پدید آید ( مضارع التزامی) که بتواند از سر این عبارات دشوار بگذرد ( مضارع التزامی ) و به معنایی که در پس آن ها ست ( مضارع اخباری ) برسد

( مضارع التزامی ) و این جز با ایجاد انس با ادبیّات در دانش آموز میسّر نیست . ( مضارع اخباری )

۳- یکی از واژگان داخل کمانک ( پرانتز) را انتخاب کنید. ( در انتخاب واژه ها آزاد هستید) .

به ، چه صبح ( زیبایی ، قشنگی ، خوبی ) است ( تمام ، همه ، سرتاسر) شب ماه ( جلوه فروخته ، خودنمایی کرده ، حرکت کرده ) اکنون شرمنده از گوشه ی میدان ( به در می رود ، فرار می کند ، می گریزد ).

( نیمی ، نصفی ، بخشی ) از صورتش پیدا است.ستارگان همه گریخته اند، مگر چند دانه که وفا به جا آورده و هنوزماه را

( رها ، ول ، یله ) نکرده اند . ( شاه جهان ، خورشید عالم تاب ، آفتاب ) از ( آرامگاه ، مقر ، نهانخانه ) خود بیرون می آید. موجودات همه با شور و ذوق منتظر و نگران اند . پرده ی ( ساحره ، جادوگر ، شعبده باز ) صبح گسترده است . از یک طرف ذرّات لاجوردی و از طرف دیگر ذرات طلایی سخت در هم ریخته و از افق ( کبود ، تیره ، سیاه ) تا افق ( سرخ ، قرمز ، لعل فام ) هزاران رنگ (ساخته اند ، درست کرده اند ،آورده اند .) درختان (بر پا ایستاده اند ، صف کشیده اند ، قامت افراشته اند) و نسیم صبحگاهی هم چون کمان ( نرم ، خشن ، زبر) استادی که برای دل خود ساز می زند ، بر شاخ و برگ ها (می گذرد ، عبور می کند ، می رود ) و آوازهای آسمانی و نغمه های جان پرور ( می نوازد ، می خواند ، سرمی دهد ) .

۴- برای هر یک از واژگان زیر سه مترادف با بارهای معنایی متفاوت بنویسید.

مثال : عمیق ، گود، ژرف ( توجه : چون این واژگان کاربردهای متعددی دارند، در نتیجه مترادف های گوناگونی نیز دارند).

وسیع : گسترده ، فراخ ، پهن کم کم : آرام آرام ، اندک اندک ، نرم نرمک

آرام : ساکت ، خاموش ، آهسته خشمگین : دژم ، عصبانی ، غضبناک

انداختن : افکندن ، رهاکردن ، پرتاب کردن ایستادن : قیام کردن ، برپا بودن ، توقف کردن ، مقاومت کردن

گذشتن : گذر کردن ، عبور کردن ، رد شدن نا بینا : کور ، اعمی ، روشندل

۵-کلمات زیر را با > ان < جمع ببندید و نوع صامت های میانجی آن ها را مشخص کنید.

پله : پلّکان (ک) / دانا : دانایان ( ی) / سخن گو: سخن گویان ( ی) / گرسنه : گرسنگان (گ)

 

درس نهم

خودآزمایی ص ۷۳

۱- گروه های اسمی جمله های زیر را استخراج کنید . نقش آن ها را بنویسید و هسته و وابسته ی هر گروه را با ذکر نمودار پیکانی مشخص کنید.

گروه های اسمی : نگرش حاکم بر آموزش ادبیات فارسی / در مدارس و دانشگاه های ما / نگرش لغوی و دستوری / هنری / این نگرش / تلاش غالب / معنای شعر/ درستی آن / معیار دستور زبانی واحد و انعطاف ناپذیر / یک اثر ادبی / انتقال معنا / نحوه ی انتقال رشد/ تاثیر آن / اهمیت انکار ناپذیری .

نقش ها : نگرش حاکم بر آموزش ادبیات فارسی : نهاد / در مدارس و دانشگاه های ما : گروه اسمی ( متمم قیدی ) / نگرش لغوی و دستوری : گروه مسندی / هنری : صفت وابسته به مسند محذوف / تلاش غالب : گروه نهادی / معنای شعر ، مفعول / درستی آن : گروه مفعولی/با معیار دستور زبانی واحد و انعطاف ناپذیر : متمم قیدی (گروه قیدی) / یک اثر ادبی : نهاد / مسند / نحوه ی انتقال : نهاد / شدّت تاثیر آن ، معطوف : نهاد / اهمّیّت انکارناپذیری : مفعول / انتقال معنا متمم قیدی ( گروه قیدی )

هسته و وابسته ها با ذکر نمودار پیکانی : نگرش حاکم بر آموزش ادبیّات فارسی در مدارس و دانشگاه های ما

نگرش لغوی و دستوری هنری : یک گروه اسمی . چون صفتی است که اسم آن حذف شده است .

در این نگرش تلاش غالب معنای شعر درستی آن معیار دستور زبانی واحد و انعطاف ناپذیر

یک اثر ادبی برای انتقال معنا نحوه ی انتقال شدت تاثیر آن

اهمّیّت انکار ناپذیر ی اهمّیّت انکار ناپذیر ی

۳- چه بخش هایی از این جمله ها حذف شده است ؟ جزء حذف شده و نوع حذف را تعیین کنید.

( من نهاد جدا قرینه ی لفظی ) از پنجره ی اتاقم او را در حیاط خانه اش می دیدم که ( او نهاد جدا قرینه ی لفظی )

( در حیاط خانه اش گروه قیدی قرینه ی لفظی ) قدم می زد و ( او نهاد جدا قرینه ی لفظی ) باغچه ها را آب می داد و (او نهاد جدا- قرینه ی لفظی ) پرنده ها را با احتیاط ، دانه ( می داد فعل قرینه ی لفظی )

۳- برای هر کدام از نقش های تبعی یک مثال ذکر کنید.

الف معطوف : سعدی و حافظ از شاعران برجسته ی ایران هستند.

معطوف به نهاد

ب بدل : عارف بزرگ قرن هفتم ، مولوی ، از بلخ بود

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:23 ق.ظ
My brother suggested I may like this website. He was once entirely
right. This put up actually made my day. You cann't consider simply how
a lot time I had spent for this information! Thanks!
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:22 ب.ظ
Magnificent items from you, man. I have understand your stuff prior to and you're just extremely great.
I actually like what you have obtained here, certainly
like what you're stating and the way in which you are saying
it. You are making it enjoyable and you still care for to stay it wise.

I can not wait to learn far more from you. This is actually a great website.
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:24 ق.ظ
I'm really inspired along with your writing talents as smartly as with the layout
on your weblog. Is that this a paid theme or did you modify it your self?
Anyway stay up the excellent high quality writing,
it is uncommon to look a great weblog like this one nowadays..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام